Rekrutacja krok po kroku

Harmonogram rekrutacji można sprawdzić wchodząc na stronę https://rekrutacja.amu.edu.pl/ i wybierając interesujący nas kierunek.

Utworzenie konta

Załóż indywidualne konto w Systemie Internetowej Rekrutacji (rekrutacja.amu.edu.pl), podając niezbędne dane osobowe. Późniejsze operacje związane z rekrutacją mogą być dokonywane jedynie po zalogowaniu na utworzone konto. Wszelkie podjęte przez Ciebie kroki po zalogowaniu się w systemie są zapisywane i archiwizowane.

Dokonanie zapisu na kierunek

Wybierz kierunek/specjalność oraz rodzaj studiów. Zapoznaj się dokładnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku oraz z harmonogramem rekrutacji.

Opłacenie zapisu

Opłać przeprowadzenie rekrutacji na studia na wybranych kierunkach studiów. Nieopłacenie zapisu na danym kierunku jest jednoznaczne z niedopuszczeniem do postępowania kwalifikacyjnego na tym kierunku. Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł.

Wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego lub uzupełnienie informacji o dyplomie

Wprowadź informacje o świadectwie maturalnym oraz podaj wyniki egzaminu maturalnego.

Jeśli rekrutujesz się na studia II stopnia, to wprowadź informacje o dyplomie: ocenę na dyplomie, datę wydania dyplomu oraz numer dyplomu.

Załączenie pliku ze zdjęciem

Wgraj plik ze zdjęciem, które będzie wykorzystywane przy wydruku ankiety osobowej. Posłuży ono również do wydruku legitymacji studenckiej. Zdjęcie powinno mieć odpowiednio wysoką rozdzielczość.

Uwaga: brak załadowanego zdjęcia uniemożliwi wydruk ankiety osobowej!

Oczekiwanie na wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu się otrzymasz informacje o liczbie punktów uzyskanych oraz wymaganych do zakwalifikowania na studia, a także informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do przyjęcia na studia.

Jeśli rekrutujesz się na studia II stopnia, to wyniki mogą pojawić się dopiero po złożeniu kompletu odpowiednich dokumentów lub po przystąpieniu do egzaminu wstępnego.

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia jest zobowiązany do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów. Jest to równoznaczne z podjęciem studiów na wskazanym kierunku. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane będzie jako rezygnacja z podjęcia studiów.

Jeśli rekrutujesz się na studia II stopnia, to po dokonaniu i opłaceniu zapisu, zobowiązany jesteś do złożenia, w określonym terminie, kompletu wymaganych dokumentów.

Ostateczne wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego zostaną podane w Systemie Internetowej Rekrutacji. Po zalogowaniu się uzyskasz informacje o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia na studia.

Wykaz dokumentów

Komplet dokumentów – I stopień

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan świadectwa dojrzałości
  • skan aneksu do świadectwa dojrzałości - w przypadku kandydatów, którzy podwyższali wynik egzaminu maturalnego lub zdawali egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych
  • skan dyplomu IB - w przypadku absolwentów szkół należących do Organizacji Matur Międzynarodowych (IB)
  • skan zaświadczenia wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu - w przypadku kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad lub konkursów
  • skan oświadczenia przedstawiciela ustawowego - w przypadku kandydatów niepełnoletnich

Komplet dokumentów – II stopień

  • plik ze zdjęciem kandydata (do wygenerowania ankiety osobowej)
  • skan dyplomu ukończenia studiów wyższych

Przygotowanie dokumentów

Kandydaci, podczas procesu rekrutacji na studia, nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Skanowanie dokumentów można przeprowadzić samodzielnie z użyciem skanera lub z wykorzystaniem przeznaczonych do tego aplikacji na urządzenia z systemem Android lub iOS. Usługa skanowania dokumentów dostępna jest również w większości punktów ksero.

Poświadczanie dokumentów

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługi Studentów z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań
pokój: A1-1,2
Stacjonarne: tel.: 618295302, 618295304
Niestacjonarne: tel.: 618295301, 618295303
e-mail: rekrutacja@wmi.amu.edu.pl