Historia

Matematyka na Uniwersytecie Poznańskim i na UAM 1919-1993

7 maja 1919 pierwsza inauguracja na Uniwersytecie w Poznaniu

Zamek Cesarski w Poznaniu Źródło: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5967220 dostęp: 25.10.2022

1919 utworzono Wydział Filozoficzny, w jego ramach dwie Katedry Matematyki:

1921 utworzono III Katedrę Matematyki – kierownik: Kazimierz Abramowicz

1925 z Wydziału Filozoficznego wyodrębniono Wydziały Matematyczno-Przyrodniczy oraz Wydział Humanistyczny. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy składał się z 13 katedr zwyczajnych i 9 nadzwyczajnych, a wśród nich zwyczajna I Katedra Matematyki i dwie nadzwyczajne Katedry Matematyki oraz Katedra Teorii i Metodologii Nauk (kierownik: Zygmunt Zawirski)

1929 II Katedrę Matematyki po Włodarskim obejmuje Mieczysław Biernacki

1929 kurs kryptologii dla studentów matematyki Uniwersytetu Poznańskiego zorganizowany na prośbę Biura Szyfrów przy Sztabie Głównym w Warszawie (za zgodą Krygowskiego). Wśród studentów byli: bydgoszczanin Marian Rejewski, poznaniak Henryk Zygalski i Jerzy Różycki, urodzony pod Kijowem.

1934 przeniesienie matematyki z Zamku do Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6. Mieściła się w tym budynku w latach 1934–1939 i 1945–1950. W okresie okupacji (w latach 1941–1945) w budynku tym mieścił się też Instytut Matematyczny Uniwersytetu Rzeszy.

Collegium Chemicum Źródło: "POZNAŃ NA STARYCH POCZTÓWKACH" Jan S. Zaus, Księży Młyn, Łódź 2008 https://wieczorkiewicz.org/obraz/308/palac-rzadowy-1929-001

1937 Po śmierci Abramowicza III Katedrę Matematyki obejmuje Władysław Orlicz

1939 Nominacja Józefa Marcinkiewicza na profesora Uniwersytetu Poznańskiego, od 1939/1940 miał objąć katedrę po Krygowskim (nie rozpoczął pracy ze względu na wybuch wojny)

W okresie 1919–1939 przeciętna liczba studentów matematyki wynosiła około 160 osób; każdego roku około 20 osób uzyskiwało dyplom.

1945 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym jedna Katedra Matematyki (kierownik: W. Orlicz) oraz Katedra Teorii i Metodologii Nauk (kierownik: Kazimierz Ajdukiewicz do 1955)

W roku akademickim 1949/1950 kadrę stanowiło 2 profesorów, 1 docent oraz 8 adiunktów i asystentów.

1950 matematykę przeniesiono do lokalu w Collegium Maius, ul. Fredry 10

Collegium Maius Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (sygn. FOT_003683).

1951 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy przekształcony w Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. W jego ramach Katedra Teorii i Metodologii Nauk zostaje przekształcona w Katedrę Logiki (kierownik: Kazimierz Ajdukiewicz do 1955, od 1955 Seweryna Łuszczewska-Romahnowa).

W roku akademickim 1961/62 podzielono Zespołową Katedrę Matematyki na Katedrę Matematyki I (kierownik: Władysław Orlicz) i Katedrę Matematyki II (kierownik: Andrzej Alexiewicz).

W roku akademickim 1966/67 w ramach przeprowadzonej reformy kształcenia na studiach matematycznych wprowadzono trzy odrębne sekcje: czteroletnią sekcję nauczycielską oraz dwie pięcioletnie – teoretyczną oraz metod numerycznych (podział następował po drugim roku studiów).

1968 – matematycy przenoszą się do kamienicy przy ul. Matejki 48/49, zwanej odtąd Collegium Mathematicum (wcześniej Collegium Philosophicum).

Kamienica przy ul. Matejki 48/49 Źródło: Archiwum UAM, sygn. VII/5

W roku akademickim 1968/1969 kadrę stanowiło 2 profesorów, 5 docentów oraz 31 adiunktów i asystentów.

1970 w miejsce Katedr Matematyki powstaje Instytut Matematyki, którego pierwszym dyrektorem został Andrzej Alexiewicz. Pełnił tę funkcję do roku 1987. Zastępcami dyrektora (odpowiednio od spraw naukowych i dydaktycznych) byli w poszczególnych kadencjach: 1970–1975 Julian Musielak i Włodzimierz Staś, 1975–1978 Tadeusz Batóg i Aleksander Waszak, 1978–1981 Lech Drewnowski i Tadeusz Batóg, 1981–1984 Paulina Pych-Taberska i Aleksander Waszak, 1984–1987 Kazimierz Wiertelak i Aleksander Waszak.

W ramach Instytutu: Zakład Algebry i Teorii Liczb (kierownik: Włodzimierz Staś), Zakład Analizy Matematycznej (kierownik: Władysław Orlicz), Zakład Geometrii i Topologii (kierownik: Andrzej Alexiewicz), Zakład Logiki Matematycznej (kierownik: Seweryna Łuszczewska-Romahnowa, od 1974 Tadeusz Batóg), Zakład Dydaktyki Matematyki (kierownik: Wanda Nowak), Zakład Matematyki Ogólnej (kierownik: Jerzy Radecki), Zakład Metod Numerycznych (kierownik: Jerzy Albrycht), Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej (kierownik: Roman Taberski), Zakład Teorii Funkcji Rzeczywistych (kierownik: Julian Musielak). W skład Instytutu wchodziło też Laboratorium Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (kierownik Jerzy Albrycht do 1972, od 1972 Mirosław Krzyśko).

W roku akademickim 1970/1971 instytut zatrudniał 3 profesorów, 10 docentów, 32 adiunktów i 53 starszych asystentów i asystentów.

1972 Powstaje nowe czasopismo Functiones et Approximato. Commentarii Mathematici (tom I ukazał się w 1974)

1978 Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii przekształcony w Wydział Matematyki i Fizyki oraz Wydział Chemii. W skład Wydziału Matematyki i Fizyki wchodził Instytut Matematyki. Kolejnymi – po Alexiewiczu (1970–1987) – dyrektorami Instytutu byli: 1987–1990 Mirosław Krzyśko (zastępcy dyrektora: Ryszard Urbański i Ireneusz Kubiaczyk) i 1990–1993 Julian Musielak (zastępcy dyrektora: Wojciech Buszkowski i Magdalena Jaroszewska).

1992 Instytut Matematyki uzyskał prawa nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki

1992 utworzenie specjalności Informatyka (na kierunku Matematyka)

Matematyka i Informatyka na UAM po 1993

Jesienią 1993 powstają z Wydziału Matematyki i Fizyki dwa wydziały: Wydział Matematyki i Informatyki oraz Wydział Fizyki.

1993–1999 dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki – Michał Karoński; prodziekani: Jerzy Kaczorowski, Zbigniew Palka, Magdalena Jaroszewska, Krystyna Katulska (kadencja: 1996–1999)

Zmiany w strukturze wydziału 1993-2020

Październik 1993 zaczyna ukazywać się “Informator Wydziałowy” z comiesięczną prezentacją wydarzeń i wiadomości dotyczących Wydziału Matematyki i Informatyki. Redaktorzy – Maciej Kandulski (do 1998) i Roman Murawski.

1993 Inauguracja corocznych Uroczystych Wykładów im. Profesora Władysława Orlicza (biogram: W. Orlicz)

Kwiecień 1994 Wydział wynajmuje 800 m2 powierzchni w budynku byłej szkoły Zakładów im. Hipolita Cegielskiego przy ul. 28 czerwca 1956 roku.

Zdjęcie budynku Collegium Hipolita Cegielskiego przy ul. 28 czerwca 1956 roku. Autor zdjęcia: Marcin Stachowiak. Źródło: blog http://modernistyczny-poznan.blogspot.com/

1994 Inauguracja corocznych Uroczystych Wykładów im. Wojtka Pulikowskiego (biogram: W. Pulikowski)

W roku akademickim 1995/1996 kadrę stanowiło 14 profesorów z tytułem naukowym, 11 profesorów ze stopniem doktora habilitowanego, 3 docentów, 11 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 22 adiunktów ze stopniem doktora, 20 starszych wykładowców i 28 asystentów.

W roku akademickim 1995/1996 na wydziale studiowały 1572 osoby (studia stacjonarne – 956, studia niestacjonarne 5-letnie – 234, studia niestacjonarne zawodowe 3-letnie – 172, studia podyplomowe – 204, studia doktoranckie – 6 osób).

1995 utworzenie kierunku Informatyka

1997 Tomasz Łuczak otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk ścisłych

1999–2005 dziekanem Zbigniew Palka; prodziekani: Jerzy Kąkol (kadencja: 1999–2002), Henryk Hudzik (kadencja: 2002–2005), Krystyna Katulska (kadencja: 1999–2002), Marek Nawrocki (kadencja: 2002–2005), Mieczysław Mastyło, Ryszard Urbański

2001 - Collegium Mathematicum przeniesiono na Morasko

Budynek Wydziału Matematyki i Informatyki przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4

8 czerwca 2001 Rada Wydziału Matematyki i Informatyki przyjęła uchwałę nadającą nowemu budynkowi Wydziału na Morasku nazwę Collegium Mathematicum im. Władysława Orlicza

2002 wydział uzyskał prawa nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie informatyki

2005–2012 dziekanem Marek Nawrocki; prodziekani: Jerzy Kąkol, Roman Murawski, Tomasz Szulc (kadencja: 2005–2008), Wiesław Kurc (kadencja: 2008–2012), Leszek Skrzypczak

W roku akademickim 2005/2006 kadrę stanowiło 20 profesorów z tytułem naukowym, 25 profesorów ze stopniem doktora habilitowanego, 3 adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 48 adiunktów ze stopniem doktora, 23 starszych wykładowców.

W roku akademickim 2005/2006 na wydziale studiowały 1863 osoby (studia stacjonarne – 999, w tym: matematyka – 621 i informatyka – 378, studia niestacjonarne 5-letnie – 171, studia niestacjonarne zawodowe 3-letnie – 176, studia niestacjonarne II stopnia – 53, studia podyplomowe – 390, studia doktoranckie – 74, w tym: na studiach stacjonarnych – 39 i na studiach niestacjonarnych – 35).

2008 Inauguracja corocznych Wykładów z Informatyki im. Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego (bigramy: M. Rejewski, J. Różycki, H. Zygalski)

2012-2020 dziekanem Jerzy Kaczorowski; prodziekani: Paweł Domański (2012–2014), Witold Wnuk (2014–2020), Jerzy Szymański, Roman Czarnowski, Jerzy Jaworski (2012–2014), Marek Wisła (2014–2020)

2013 powołanie Poznańskiej Fundacji Matematycznej; założyciele i fundatorzy: Wojciech Gajda, Jerzy Kaczorowski i Krzysztof Pawałowski

2015 utworzenie kierunku Nauczanie matematyki i informatyki

2016 Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej (biogram: E. Szymańska) na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015–2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym

2017 utworzenie kierunku Analiza i przetwarzanie danych

2020 W ramach reformy struktury UAM powstaje Szkoła Nauk Ścisłych oraz następuje konsolidacja zakładów wydziału (struktura zakładów po zmianach w 2020). Obecnie działające zakłady

Od 2020 dziekanem jest Krzysztof Dyczkowski; prodziekani: Tomasz Schoen, Edyta Juskowiak, Tomasz Górecki

W roku akademickim 2021 kadrę stanowiło 28 profesorów z tytułem naukowym, 42 profesorów ze stopniem doktora habilitowanego, 44 adiunktów ze stopniem doktora, 16 starszych wykładowców.

W roku akademickim 2021/2022 na wydziale studiowało 1149 osób. W tym na studiach stacjonarnych 829 osób (matematyka – 210, informatyka – 438, nauczanie matematyki i informatyki – 114, analiza i przetwarzanie danych – 67), na niestacjonarnych 290 (matematyka – 41, informatyka – 197, analiza i przetwarzanie danych – 52), na studiach doktoranckich 30 (studia stacjonarne – 28 i niestacjonarne – 2).

Opracował Roman Murawski