Biogram

(ur. 17 X 1950 Poznań)

Studiował na UAM fizykę (1967–1970) i matematykę (1970–1973). Po ukończeniu studiów matematycznych i uzyskaniu tytułu magistra matematyki podjął pracę na UAM. Doktoryzował się w roku 1982 – promotorem był Tadeusz Batóg. Habilitację uzyskał w roku 1988, a tytuł naukowy profesora nauk matematycznych w roku 1997. Jego zainteresowania naukowe dotyczą logiki matematycznej, lingwistyki matematycznej i informatyki teoretycznej.  Opublikował około 100 prac badawczych i 1 monografię. Wypromował 10 doktorów. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta (Alexander von Humboldt-Stiftung) i w latach 1989–1990 prowadził badania naukowe w Universität des Saarlandes, Saarbrücken (Niemcy). Był visiting profesor w Department of Computer Science na University of Chicago (USA) (1989). Jako stypendysta rządu Katalonii odbył staż naukowy na Rovira i Virgili University w Tarragonie (Hiszpania) (2007). Odbył także staże naukowe na uniwersytetach w Monachium (1991) i Amsterdamie (1993). W latach 1986 i 1990 otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W kadencji 1991–1993 był zastępcą dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki UAM. W latach 1970-tych był dodatkowo zatrudniony w Instytucie Matematycznym PAN w Poznaniu. W okresie 1993–2019 był kierownikiem Zakładu Teorii Obliczeń, a od 2020 roku jest kierownikiem Zakładu Logiki Matematycznej na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM. W latach 1998–2011 zatrudniony był także w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, wkrótce przekształconej w Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki, a następnie kierownika Katedry Logicznych Podstaw Informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki. W latach 1991–1993 był prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W latach 1993–1996 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Logiki i Filozofii Nauki, a w latach 1997–1999 członka Zarządu. W latach 1980-1981 był przewodniczącym Koła NSZZ „Solidarność” w Instytucie Matematyki UAM.

Opracował Roman Murawski

L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 385–386.
https://wmi.amu.edu.pl/wydzial/pracownicy/profesorowie-emerytowani/wojciech-buszkowski
http://buszko.home.amu.edu.pl/