Awanse naukowe

Wydział Matematyki i Informatyki posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinach matematyka i informatyka.

Dokumentacja postępowań naukowych prowadzonych na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki:

Materiały postępowań naukowych prowadzonych na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce: