Współpraca z biznesem

W dzisiejszych czasach jednym z najważniejszych wskaźników obrazujących rozwój danej społeczności jest wskaźnik informatyzacji. W ostatnich latach, wskutek ogromnego wzrostu popytu na usługi informatyczne – zarówno codzienne jak i bardzo specjalistyczne – znacznie wzrosło zapotrzebowanie na kadrę o wykształceniu informatycznym. Z drugiej strony różnorodność obszarów działalności społeczeństw, które zostały objęte informatyzacją, uniemożliwia wykształcenie absolwenta uczelni posiadającego wiedzę pokrywającą wszystkie możliwe obszary.

Rada Pracodawców

Głównym celem spotkań z pracodawcami jest podjęcie dyskusji nad sposobami uniknięcia dyferencji między wykształceniem otrzymywanym przez absolwenta na studiach a oczekiwaniami pracodawców. Jednym z tych rozwiązań jest ścisła współpraca Uczelni z pracodawcami. Z tego względu organizowane spotkania będą doskonałą okazją do wzmocnienia współpracy między Wydziałem a pracodawcami, do wymiany doświadczeń i sprecyzowania oczekiwań obydwu stron.

Zajęcia prowadzone przy współpracy z firmami

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ściśle współpracuje z firmami z branży IT, aby zapewnić swoim studentom różnorodność obszarów nauki oraz pozwolić im posiąść wiedzę dostosowaną do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy. W naszej ofercie dydaktycznej proponujemy studentom zajęcia prowadzone przez praktyków z firm partnerskich.

Więcej informacji na temat konkretnych przedmiotów można znaleźć na stronie Zajęcia

Wskazówki dla prowadzących zajęcia.

Prace dyplomowe

Na naszym Wydziale jest możliwość realizowania prac dyplomowych zleconych przez przedsiębiorstwa. Dla studentów jest to możliwość realizacji projektu, który ma na celu rozwiązać konkretne problemy firm przy wsparciu merytorycznym i konsultacjach z jej pracownikami.

Studia podyplomowe

Nasze studia doskonalące są odpowiedzią na aktualne potrzeby i rzeczywiste wyzwania rynku. Powstają po konsultacjach z partnerami z branży IT, którzy następnie angażują się na różnych etapach studiów. Poszczególne kierunki dają możliwość zdobycia dogłębnej i ukierunkowanej wiedzy, prowadząc do rozwoju kariery zawodowej.

Szczegóły kierunków na stronie Studiów podyplomowych

Współpraca naukowo-badawcza

Celem współpracy naukowo-badawczej uczelni z przedsiębiorstwami jest uzyskanie obopólnych korzyści. Wydziałowi pozwala ona podnosić potencjał badawczy oraz wzbogacać ofertę dydaktyczną, natomiast dla firm jest to doskonała okazja do korzystania z dodatkowej, innowacyjnej wiedzy oraz do promowania wizerunku firmy. Udział w badaniach jest otwarty dla pracowników naukowych, jaki i doktorantów oraz studentów.

Partnerzy

Pełna lista firm współpracujących z wydziałem jest dostępna na stronie Partnerzy