Konkurs im. Edyty Szymańskiej

Zdjęcie dr hab. Edyty SzymańskiejDr hab. Edyta Szymańska urodziła się 4 grudnia 1970 roku. Ukończywszy Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., w 1989 roku rozpoczęła studia na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM w Poznaniu. Dyplom magistra matematyki oraz Medal UAM otrzymała w 1994 roku już na nowo powstałym Wydziale Matematyki i Informatyki. Jej praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Karońskiego uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

W latach 1994-1999 była słuchaczką Studiów Doktoranckich na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu, w ramach których jeden semestr spędziła w Stanach Zjednoczonych na Emory University w Atlancie. Pod opieką prof. Karońskiego napisała rozprawę doktorską pod tytułem ,,Algorytmy równoległe znajdowania maksymalnych zbiorów niezależnych w hipergrafach liniowych". Obroniła ją w 1999 roku.

Przez następne półtora roku przebywała na stanowiskach podoktorskich, najpierw w Georgia Institute of Technology w Atlancie, a następnie przez cały 2000 rok na Uniwersytecie w Lund, jako stypendystka Instytutu Szwedzkiego w ramach programu Visby. W latach 1999--2014 posiadała stanowisko adiunkta, a po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego w 2014 roku, przez ostatnie trzy miesiące życia, pracowała na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu.

Była cenioną i lubianą wykładowczynią. Jej autorskim wykładem były ,,Algorytmy probabilistyczne". Wypromowała dziewięć prac magisterskich z informatyki. Kilkakrotnie prowadziła semestralne zajęcia na uczelniach Georgia Institute of Technology i Emory University w Atlancie. W swojej pracy naukowej skupiała się na teorii algorytmów rozproszonych i złożoności obliczeniowej problemów ekstremalnych w hipergrafach (kolorowania, skojarzenia doskonałe, cykle Hamiltona).
W latach 2011--2015 kierowała projektem badawczym NCN ,,Algorytmiczne aspekty teorii grafów i hipergrafów w klasycznym i rozproszonym modelu obliczeń". W 2012 roku otrzymała nagrodę naukową III stopnia JM Rektora UAM. Przez wiele lat była wydziałową koordynatorką programu Erasmus. Przetłumaczyła z języka angielskiego monografię, którą napisali Michael Mitzenmacher i Eli Upfal: ,,Metody probabilistyczne i obliczenia. Algorytmy randomizowane i analiza probabilistyczna", Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009.

Zmarła 18 marca 2015 roku po ponad trzyletnich zmaganiach z chorobą nowotworową. Zostawiła męża i 14-letniego syna.

Od strony finansowej konkurs wspierany jest głównie przez osoby prywatne i od tego wsparcia zależy wysokość nagrody przeznaczonej dla laureatki danej edycji. Ze względu na duże zainteresowanie konkursem przez kobiety związane z polskim środowiskiem matematycznym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe. Darowizny prosimy wpłacać przelewem na subkonto:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
tytułem Nagroda w konkursie matematycznym Edyty Szymańskiej

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza IV edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki lub informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2021 – 2022 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nieposiadających (do 31.12.2022) stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron), pliki konkursowych prac naukowych oraz oświadczenie i zgodę na przetwarzanie danych należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 22 stycznia 2023 roku. Wnioski można składać również w języku angielskim. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek laureatką konkursu zostanie jedna osoba wskazana przez kapitułę konkursu. Laureatka otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie zaproszona do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2023 roku. Ogłoszenie nazwiska laureatki nastąpi nie później niż do 22 marca 2023 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.

Ze względu na duże zainteresowanie konkursem przez kobiety związane z polskim środowiskiem matematycznym, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe. Darowizny prosimy wpłacać przelewem na subkonto:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 tytułem „Nagroda w konkursie matematycznym im. Edyty Szymańskiej”

Wyniki IV edycji

Laureatką IV edycji konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej została pani dr Joanna Polcyn-Lewandowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę specjalną PTKM, patrona konkursu, otrzymała pani mgr Karolina Okrasa z Politechniki Warszawskiej.

Wyróżnienia uzyskały pani dr Aleksandra Puchalska z Uniwersytetu Warszawskiego i pani dr Małgorzata Sulkowska z Politechniki Wrocławskiej.

Laureatka IV edycji

Laureatką IV edycji konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej została pani dr Joanna Polcyn-Lewandowska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 12:00 w Auli C na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM wygłosi ona wykład zatytułowany

Gęste grafy bez trójkątów w teorii Ramseya-Turána.

Abstrakt
Jeden z najstarszych wyników współczesnej teorii grafów, twierdzenie Mantela (1907), mówi, że każdy graf o n wierzchołkach, który nie zawiera trójkątów, ma nie więcej niż n2/4 krawędzi. Około pół wieku później (1962) Andrásfai badając gęste grafy bez trójkątów udowodnił, że spośród wszystkich takich grafów, które dodatkowo nie zawierają zbiorów niezależnych wielkości s, gdzie 2n/5 ≤ s < n/2, najwięcej krawędzi zawiera rozdmuchany cykl na pięciu wierzchołkach. Przedstawię najnowsze wyniki badań w kierunku zrozumienia struktury gęstych grafów bez trójkątów oraz dużych zbiorów niezależnych. W szczególności podam wyniki określające maksymalną liczbę krawędzi w grafie o n wierzchołkach, który nie zawiera trójkątów oraz zbiorów niezależnych wielkości s, s≥4n/11 oraz podam hipotezę dla s>n/3. W przypadku, gdy  s<n/3, sytuacja jest odmienna, ale dzięki pracy Brandta rozumiemy ją dość dobrze.

Notka biograficzna
Zdjęcie portretowe Joanny Polcyn-LewandowskiejJoanna Polcyn-Lewandowska ukończyła studia magisterskie z matematyki oraz licencjackie z informatyki na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1998. Pracę magisterską napisała pod kierunkiem profesora Tomasza Łuczaka. W latach 1998-1999 przebywała na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Emory w Atlancie, USA. Rozprawę doktorską pod tytułem  Ścieżki w hipergrafach pseudo-losowych napisała pod kierunkiem profesora Andrzeja Rucińskiego i obroniła ją w roku 2004 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 2004 jest adiunktem na wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swojej pracy naukowej prowadzi badania w ekstremalnej teorii grafów i hipergrafów. W szczególności zajmuje się teorią Ramseya oraz Turána, a także cyklami Hamiltona.

Ma czterech synów urodzonych w latach 2002, 2004, 2008 oraz 2011.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza III edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy (lub serię takich wyników) z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2019-2020 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek laureatką konkursu zostanie jedna osoba wskazana przez kapitułę konkursu. Laureatka otrzyma nagrodę pieniężną i zostanie zaproszona do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2021 roku. Ogłoszenie nazwiska laureatki nastąpi nie później niż do 28 lutego 2021 roku.

III edycja konkursu (podobnie jak poprzednia) została objęta patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w regulaminie.

Wyniki III edycji

Kapituła Konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej wyłoniła laureatke III edycji, którą została dr hab. Iwona Chlebicka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce ufundowało nagrodę specjalną dla uczestniczek III edycji konkursu. Nagrodę tę otrzymała mgr Agnieszka Hejna z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wyróżnienia w III edycji konkursu otrzymały:

 • mgr Karolina Okrasa (Politechnika Warszawska),
 • dr Dominika Pilarczyk (Politechnika Wrocławska),
 • dr Justyna Szpond (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • dr Anna Szymusiak (Uniwersytet Jagielloński).

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Laureatka III edycji

Laureatką III edycji konkursu o nagrodę im Edyty Szymańskiej jest dr hab. Iwona Chlebicka. W dniu 25 marca 2021 roku, godz. 9:30-10:30, wygłosi ona odczyt online, pod tytułem:

Bardzo słabe rozwiązania równań różniczkowych.

Streszczenie
Kiedy w jakimś zagadnieniu różniczkowym dane są nieregularne, nie można oczekiwać, że rozwiązanie będzie istniało w sensie klasycznym czy słabym. Rozwiązania dystrybucyjne istnieją, ale mogą być dzikie. Jest jednak kilka klasycznych już konceptów rozwiązań, które nie tylko istnieją dla miarowych danych, ale też dzielą podstawowe dobre własności słabych rozwiązań. Nazywamy je "bardzo słabymi rozwiązaniami''. Opowiem o tym co się będzie komplikować jeśli dopuścimy w zagadnieniu silnie nieliniowe operatory i oczekiwana przestrzeń funkcyjna będzie anizotropową i nierefleksywną przestrzenią Orlicza. Pokażę jakich metod można użyć, by pokazywać precyzyjną regularność bardzo słabych rozwiązań w takim przypadku.

Notka biograficzna
dr hab. Iwona ChlebickaIwona Chlebicka ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych w roku 2010. Na tej samej uczelni w roku 2014 obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pod tytułem `Hardy–type inequalities and nonlinear eigenvalue problems'. Obie prace zostały napisane pod kierunkiem prof. Agnieszki Kałamajskiej. W 2018 roku Iwona Chlebicka otrzymała nagrodę naukową czasopisma ,,Polityka'' w zakresie Nauk Ścisłych oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. W grudniu 2019 uzyskała stopień doktora habilitowanego za rozprawę ,,Bardzo słabe rozwiązania zagadnień różniczkowych z niestandardowym wzrostem''. Podczas staży zagranicznych pracowała między innymi na Uniwersytecie we Florencji z prof. Andreą Cianchim i na Uniwersytecie w Parmie z prof. Giuseppe Mingione.

Iwona Chlebicka prowadzi badania nad analizą funkcjonalną niekonwencjonalnych przestrzeni funkcyjnych i nieliniową teorią potencjału. Ponadto, zajmuje się ich zastosowaniami w teorii istnienia i regularności rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pochodzących od równań dyfuzji zachodzącej w niejednorodnym ośrodku.

Ma trójkę dzieci urodzonych w latach 2007, 2010, 2013.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM ogłasza II edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik lub serie wyników naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2017-2018 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających jeszcze stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników (do 2 stron) należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2019 roku.

Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z jej wynikami. Spośród zgłoszonych kandydatek nagrodzona zostanie tylko jedna, wybrana przez kapitułę konkursu. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do 15 lutego 2019 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości co najmniej 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2019 roku.

W tym roku  konkurs jest objęty patronatem przez Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce z siedzibą w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w załączonym regulaminie.

Wyniki II edycji

Laureatką drugiej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2019 roku została dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski i Universität Münster).

Polskie Towarzystwo Kobiet w Matematyce ufundowało nagrodę specjalną, którą otrzymała dr Joanna Kułaga-Przymus (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Wyróżnienia otrzymały następujące panie:

 • dr Aleksandra Borówka  (Instytut Matematyczny PAN / Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński)
 • dr Iwona Chlebicka   (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
 • dr Ilona Iglewska-Nowak  (Studium Matematyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Aleksandra Krawiec (studentka drugiego roku drugiego stopnia kierunku Matematyka na Politechnice Ślaskiej, pracuje w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w zespole Kwantowych Systemów Informatyki)
 • dr Joanna Polcyn-Lewandowska (Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr inż. Justyna Signerska-Rynkowska  (Politechnika Gdańska)
 • dr Justyna Szpond  (Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • dr Katarzyna Szymańska-Dębowska  (Instytut Matematyki, Politechnika Łódzka)

Laureatka II edycji

Laureatką drugiej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2019 roku została dr Aleksandra Kwiatkowska (Uniwersytet Wrocławski i Universität Münster). W dniu 15 marca 2019 roku w Auli B na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbędzie się wykład laureatki zatytułowany "Uniwersalne potoki minimalne".

Abstrakt: Grupa topologiczna G jest ekstremalnie średniowalna jeśli każdy G-potok ma punkt stały. W 1998 roku Pestov udowodnił, używając twierdzenia Ramsey'a, że grupa automorfizmów liczb wymiernych z porządkiem jest ekstremalnie średniowalna. W 2005 roku Kechris, Pestov i Todorcevic pokazali równoważność ekstremalnej średniowalności dla grup automorfizmów struktur przeliczalnych z własnością Ramsey'a dla odpowiadających im rodzin struktur skończonych. Ponadto wykorzystali oni tą równoważność, aby wyznaczyć uniwersalne potoki minimalne wielu grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Podczas wykładu przedstawię wyniki dotyczące uniwersalnego potoku minimalnego grupy homeomorfizmów miotełki Lelka (uzyskane wspólnie z Bartosovą) jak również wyniki dotyczące uniwersalnych potoków minimalnych grup homeomorfizmów dendrytów Ważewskiego.

Zdjęcie nad wodospadem laureatki II edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej Aleksandry Kwiatkowskiej

Aleksandra Kwiatkowska ukończyła w 2007 roku studia magisterskie na Wydziale Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Jej promotorem pracy magisterskiej był prof. dr hab. Janusz Pawlikowski. W latach 2007-2012 przebywała na studiach doktoranckich na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign, gdzie napisała doktorat pod kierunkiem prof. Sławomira Soleckiego. Głównym wynikiem w pracy doktorskiej było, w odpowiedzi na pytanie Kechrisa i Rosendala, pokazanie że grupa homeomorfizmów zbioru Cantora ma własność ample generics.

W kolejnych latach przebywała na stażach podoktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Uniwersytecie w Bonn i Uniwersytecie w Münster. Od 2016 roku jest adiunktem w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej koncentruje się na badaniu grup topologicznych, przede wszystkim  grup homeomorfizmów przestrzeni zwartych, czy też grup automorfizmów struktur przeliczalnych. Znaczna część jej pracy jest z pogranicza dynamiki topologicznej i kombinatoryki, i dotyczy badania uniwersalnych potoków minimalnych.

Poznańska Fundacja Matematyczna ogłasza I edycję konkursu o nagrodę im. Edyty Szymańskiej na najlepszy wynik naukowy z zakresu matematyki i informatyki teoretycznej, uzyskany w latach 2015-2016 przez kobietę związaną z polskim środowiskiem matematycznym. Konkurs adresowany jest do wszystkich kobiet nie posiadających stopnia doktora habilitowanego, w tym do studentek i doktorantek.

Zgłoszenia kandydatek do nagrody zawierające krótki opis wyników należy wysyłać na adres rucinski@amu.edu.pl do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia może dokonać zarówno sama zainteresowana, jak i dowolna inna osoba zaznajomiona z wynikami kandydatki. Spośród zgłoszonych kobiet nagrodzona zostanie tylko jedna z nich wybrana przez kapitułę. Ogłoszenie nazwiska zwyciężczyni nastąpi nie później niż do końca lutego 2017 roku. Materialnym wyrazem nagrody będzie premia pieniężna w wysokości 3000 zł oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu wydziałowego w marcu lub kwietniu 2017 roku.

Laureatka I edycji

Laureatką pierwszej edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej w 2017 roku została dr Maria Donten-Bury z Uniwersytetu Warszawskiego, która uzyskała nagrodę za swoje wyniki z geometrii algebraicznej. W dniu 17 marca 2017 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM odbył się wykład laureatki zatytułowany ,,Rozwiązywanie osobliwości ilorazowych".

Abstrakt: Bardzo ważnym aspektem badania rozmaitości algebraicznych są pytania dotyczące ich osobliwości, czyli punktów niegładkich. Przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć, jak wyglądają rozwiązania osobliwości: możliwie niewielkie modyfikacje rozmaitości, w których punkty osobliwe są zastępowane zbiorami punktów gładkich. Ciekawą i łatwą do skonstruowania klasą osobliwości są osobliwości ilorazowe, powstające jako ilorazy przestrzeni afinicznych przez działania liniowe grup skończonych. W trakcie wykładu opowiem o poszukiwaniu rozwiązań tego typu osobliwości, w szczególności rozwiązań ciekawszych niż inne, spełniających założenia związane z minimalnością.

Zdjęcie laureatki I edycji konkursu im. Edyty Szymańskiej Marii Donten-Bury

Maria Donten-Bury ukończyła kierunek matematyka na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, broniąc w czerwcu 2008 roku pracy magisterskiej zatytułowanej "Kummer varieties". Jej opiekunem naukowym i promotorem pracy był prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski. W marcu 2010 roku ukończyła kierunek informatyka na tym samym wydziale. Promotorem pracy magisterskiej zatytułowanej ,,SimpleX – graphical editor for science illustrations" był dr Janusz Jabłonowski. Rozprawę doktorską z matematyki obroniła w październiku 2013 roku, również na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa zatytułowana "Constructing algebraic varieties via finite group actions" uzyskała wyróżnienie, a jej promotorem był ponownie prof. dr hab. Jarosław Wiśniewski. Rozprawa doktorska dotyczyła dwóch zagadnień z geometrii algebraicznej powiązanych obecnością symetrii, rozumianych jako działanie grupy skończonej. Pierwsze z nich to osobliwości ilorazowe powierzchni i konstrukcja ich rozwiązań oparta na użyciu pierścieni Coxa. Drugi problem dotyczy struktury rozmaitości związanych z drzewami filogenetycznymi, czyli pewnego rodzaju modelami ewolucji.

Wraz z każdą edycją Konkursu im. Edyty Szymańskiej odbywają się uroczyste wykłady laureatek konkursu.