Deklaracja dostępności

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wmi.amu.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-30.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-11-06.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
 • linki do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o parametrach dokumentu,
 • strona może posiadać linki nie zawierające informacji o ich celu w nazwie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Magdalena Sadowska, e-mail: strona@wmi.amu.edu.pl, numer telefonu: 61 829 5311.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W swoim zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

 • imię i nazwisko,
 • adres podstrony lub opis konkretnego elementu, którego dotyczy zgłoszenie,
 • dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail).

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wpłynięcia do nas Twojego wniosku. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prorektora właściwego ds. cyfryzacji prof. dr hab. Michała Banaszaka: mbanasz@amu.edu.pl. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nazwa budynku: Collegium Mathematicum

Adres: ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Katarzyna Dylewska, numer telefonu: 61 829 5321, e-mail: katarzyna.dylewska@amu.edu.pl

Dane kontaktowe osób udzielających informacji oraz pomocy:

 • Portiernia – 61 829 53 00

Opis: W pobliżu wejścia B do obiektu (w odległości ok. 1 m od pochylni) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejścia główne do budynku:

 • wejście A: posiada schody wyposażone w poręcze,
 • wejście B: posiada schody wyposażone w poręcze, obok których znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, a wjazd z pochylni prowadzi na poziom 1 budynku.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu, z wyjątkiem 2 wind obsługujących tylko część poziomów, tzn.
  • w części dydaktycznej A (trzy poziomy) winda obsługuje poziom 1 i 2, poziom 0 nie jest obsługiwany,
  • w części naukowej B: jedna winda obsługuje poziomy od 1 do 4, druga wszystkie tj. 0-4 (na poziomie 0 – przyziemie jest połączenie z częścią A),
 • windy znajdujące się w budynku wyposażone są w przyciski z oznaczeniem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • tabliczki z numerem/opisem zapisanym w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodach QR zainstalowane na drzwiach do sal, pokoi oraz łazienek,
 • zainstalowane w Aulach (A i B) pętle induktofoniczne dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • tablet znajdujący się w Biurze Obsługi Studentów, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym połączenie z tłumaczem języka migowego,
 • drukarkę Braille’a znajdującą się w budynku, w części B,
 • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM na holu wydziału.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).