prof. UAM dr hab.Krzysztof Dyczkowski

Zdjęcie portretowe profesora Krzysztofa Dyczkowskiego.
Dziekan

tel. 61 829 5308
pokój A1-31
e-mail: dziekan@wmi.amu.edu.pl

Dyżur: środa, 14:00-15:00 (po wcześniejszym umówieniu)

Zakres obowiązków:

 • polityka kadrowa i finansowa Wydziału,
 • strategia i rozwój Wydziału,
 • organizowanie prac Rady Dziekańskiej,
 • organizowanie pracy Rady Naukowej dyscyplin matematyka i informatyka,
 • powoływanie stałe lub doraźne komisji dziekańskich, ustalanie ich składu, zadań i okresu działania,
 • plany finansowe Wydziału,
 • dysponowanie środkami finansowymi,
 • nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
 • sprawy prawne,
 • sprawy socjalne pracowników,
 • współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów UAM.

prof. UAM drEdyta Juskowiak

Na zdjęciu widać prodziekan Edytę Juskowiak w granatowej marynarce na tle ściany wewnątrz budynku
Prodziekan ds. studenckich i kształcenia

tel. 61 829 5457
pokój A1-4
e-mail: edyta@amu.edu.pl

Dyżur: czwartek, 10:00-11:00

Zakres obowiązków:

 • ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych oraz ustalanie i nadzór nad realizacją pensum dydaktycznego,
 • nadzór i koordynacja programów i toku studiów na wszystkich kierunkach,
 • nadzór i koordynacja pracy kierowników kierunków,
 • nadzór nad studiami podyplomowymi,
 • koordynacja prac dyplomowych,
 • nadzór nad praktykami i stażami,
 • sprawy studenckie,
 • sprawy socjalno-bytowe studentów,
 • samorząd studencki,
 • studencki ruch naukowy, kulturalny i sportowy,
 • reprezentowanie Wydziału na zewnątrz w przypadku spotkań dotyczących studiów,
 • opiniowanie pracy dydaktycznej ocenianych nauczycieli akademickich Wydziału na podstawie ankiet studenckich,
 • studencka i dydaktyczna współpraca międzynarodowa,
 • jakość kształcenia i akredytacja kierunków studiów,
 • kształcenie nauczycieli,
 • e-learning.

prof. dr hab.Tomasz Schoen

Zdjęcie portretowe dziekana Schoena
Prodziekan ds. nauki

tel. 61 829 5395
pokój A1-30
e-mail: schoen@amu.edu.pl

Dyżur: środa, 9:00-10:00

Zakres obowiązków:

 • strategia rozwoju dyscyplin naukowych: matematyka i informatyka,
 • kształtowanie polityki ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach obu dyscyplin naukowych,
 • okresowe sprawozdania z działalności naukowej,
 • awanse naukowe,
 • nagrody naukowe,
 • kształcenie doktorantów oraz proces wyznaczania promotorów,
 • seminaria naukowe i odczyty honorowe,
 • nadzór nad działalnością biblioteki, w tym polityka gromadzenia zbiorów,
 • współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych,
 • prowadzenie Rady Dyscyplin w zastępstwie Dziekana,
 • współpraca naukowa z uczelniami m. Poznania.

prof. UAM dr hab.Tomasz Górecki

Zdjęcie portretowe dziekana Góreckiego
Prodziekan ds. grantów i współpracy z gospodarką

tel. 61 829 5340
pokój A1-30
e-mail: tomasz.gorecki@amu.edu.pl

Dyżur: czwartek, 10:00-11:00

Zakres obowiązków:

 • polityka grantowa Wydziału,
 • nadzór nad realizacją grantów i projektów,
 • nadzór nad infrastrukturą Wydziału (w tym infrastrukturą informatyczną),
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • promocja Wydziału,
 • nagrody za działalność pozanaukową,
 • wspieranie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe,
 • wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,
 • nadzorowanie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
 • informatyzacja Wydziału, strona wydziałowa,
 • działalność inwestycyjna Wydziału.