Władysław Orlicz

(24 V 1903 Okocim – 9 VIII 1990 Poznań)

Uczęszczał do szkół w Tarnowie, Znaimiu (Morawy) i we Lwowie, gdzie w roku 1920 zdał maturę w II Szkole Realnej. Studia rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, ale po roku przeniósł się na matematykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Studia ukończył w roku 1925.  Pracę na uniwersytecie we Lwowie podjął już w roku 1923, najpierw jako demonstrator, a później jako asystent.  Doktorat uzyskał w roku 1928 (promotor formalny: Eustachy Żyliński, promotor faktyczny: Hugo Steinhaus).  Studia uzupełniał na uniwersytecie w Getyndze w latach 1929–1930. W roku 1930 został starszym asystentem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Habilitował się w roku 1934 na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1935 został adiunktem na Politechnice Lwowskiej i uzyskał veniam legendi na uniwersytecie. W roku 1937 objął stanowisko profesora na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego obejmując katedrę po Kazimierzu Abramowiczu. Okres II wojny światowej spędził we Lwowie. W roku 1945 powrócił do Poznania obejmując ponownie katedrę matematyki. Stworzył tu szkołę analizy funkcjonalnej. Zajmował się naukowo analizą matematyczną, analizą funkcjonalną, teorią miary, szeregami ortogonalnymi i teorią sumowalności. Opublikował 170 prac, 1 monografię i 2 podręczniki szkolne. Wypromował 39 doktorów.  Otrzymał m.in. Nagrodę PTM im. Stefana Banacha (1948), Nagrodę Państwową II stopnia (1952) i I stopnia (1966),  nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1973). Doktor honoris causa uniwersytetu w Toronto (1974), Politechniki Poznańskiej (1979) oraz UAM (1983). Był członkiem Polskiej Akademii Nauk, członkiem honorowym PTM.

Opracował Roman Murawski

W. Wnuk, „Orlicz Władysław”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019,  507–510.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 330–351 oraz 476–477.
R. Duda, Matematycy XIX i XX wieku związani z Polską, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
https://wmi.amu.edu.pl/zycie-naukowe/cykle-wykladow/wyklady-im.-wladyslawa-orlicza/biografia-prof.-wladyslawa-orlicza

Więcej informacji nt. życia i działalności prof. Władysława Orlicza można znaleźć na stronie poświęconej uroczystym wykładom im.  Władysława Orlicza.