Julian Musielak

(7 XI 1928, Poznań – 11 X 2020 Poznań)

W latach 1935–1939 uczęszczał do prywatnej Szkoły Podstawowej  pod wezw. Św. Kazimierza w Poznaniu, W czasie wojny 1942–1945 pracował jako robotnik. W latach 1945–1947 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bergera w Poznaniu typu matematyczno-fizycznego, gdzie w roku 1947 zdał maturę. Następnie w latach 1946–1951 studiował matematykę na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie już w roku 1949 podjął pracę. Doktorat (wówczas: kandydat nauk matematycznych) uzyskał w roku 1958 (promotor: Władysław Orlicz), Habilitował się (wówczas docent habilitowany) w 1963.  Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971, a profesora zwyczajnego w 1980. W latach 1981–1984 pełnił funkcję dziekana Wydział Matematyki i Fizyki UAM, w latach 1984–1985 był prorektorem, a w okresie 1990–1993 dyrektorem Instytutu Matematyki UAM. W roku 1999 przeszedł na emeryturę. Dalej jednak (do roku 2006) pracował na UAM na części etatu. Zajmował się analizą matematyczną, w szczególności analizą funkcjonalną (szeregi Fouriera względem układu trygonometrycznego i innych układów ortogonalnych, konstruktywna teoria funkcji,, teoria aproksymacji, całki wektorowe, teoria dystrybucji, przestrzenie modularne, liniowe i nieliniowe operatory całkowe). Opublikował ponad 200 prac, w tym 3 monografie (m.in. Orlicz Spaces and Modular Spaces, Springer Verlag, 1983 oraz Nonlinear Integral Operators and Applications, Walter de Gruyter, 2003; współautorzy: C. Bardaro, G. Vinti) i 13 podręczników (m.in. Wstęp do analizy funkcjonalnej, PWN, 1976 oraz – jako współautor –kilkutomowy podręcznik analizy matematycznej).  Wypromował 36 doktorów. Był jednym z inspiratorów i organizatorów poznańskiej szkoły badań przestrzeni funkcyjnych. W analizie funkcjonalnej funkcjonuje pojęcie przestrzeni  Musielaka-Orlicza. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym sześciokrotnie nagrodę ministra (1964, 1969, 1975, 1981, 1984, 1988), Nagrodę Naukową miasta Poznania (2004). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1980).W roku 2000 został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a w  roku 2008 otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Opracował Roman Murawski

M. Jaroszewska, L. Skrzypczak, „Musielak Julian”, w: Luminarze nauki Uniwersytetu Poznańskiego 1919–2019, red. Z. Pilarczyk, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2019,  454–458.
L. Maligranda, W. Wnuk, 100 lat matematyki na uniwersytecie w Poznaniu 1919–2019, Wyd. Nauk. UAM, Poznań 2021, 308–329 oraz 468–469.
LINK   https://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/wmi-w-mediach/filmy