Data publikacji w serwisie:

Staż w zakresie analizy danych

W ramach współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki UAM z firmą Antdata poszukujemy stażysty w zakresie analizy danych.

Obowiązki:

 • gromadzenie, przygotowanie i modelowanie danych,
 • wizualizacja i wstępna analiza danych,
 • tworzenie raportów.

Wymagania:

 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • podstawowa znajomość języka Python,
 • podstawowa znajomość algorytmów uczenia maszynowego,
 • podstawowa znajomość technologii chmurowych Microsoft,
 • proaktywna postawa oraz zdolność analitycznego i logicznego myślenia,
 • status studenta.

Oferujemy:

 • realizacja innowacyjnego projektu, bezpośredni kontakt z najnowszą technologią,
 • 2 miesięczny staż na elastycznych warunkach (od lipca),
 • stawka 30 PLN za godzinę,
 • wsparcie opiekuna po stronie Wydziału,
 • możliwość zatrudnienia po stażu w dziale Data Science przy innowacyjnych projektach ML/AI.

Termin, forma i miejsce złożenia CV: 

 • elektronicznie na adres e-mail: staz@wmi.amu.edu.pl z dopiskiem „Staż WMI UAM x Antdata”
 • termin składania dokumentów: 27.06.2024 r.

Prosimy o załączenie do dokumentów zgody na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu  
  z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 - 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu  
  e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia  
  26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.