A University Partnership for Acceleration of European Universities (aUPaEU)

Projekt A University Partnership for Acceleration of European Universities (aUPaEU; Partnerstwo uniwersytetów na rzecz przyspieszenia rozwoju uniwersytetów europejskich) realizowany jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w konsorcjum z UPC Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech (koordynator projektu), KIT Karlsruhe Institute of Technology, INP Institut Polytechnique de Grenoble oraz POLITO Politecnico di Torino.

Na Wydziale Matematyki Informatyki UAM w realizację projektu zaangażowani są prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak (kierownik) oraz prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski.

Projekt realizowany jest w ramach Horizon Europe Framework Programme (European Research Area), umowa grantowa 101095314 (link: https://cordis.europa.eu/project/id/101095314). Budżet UAM 424 600,00 €​

Strona projektu: https://aupaeu.widening.eu/

Cele projektu

Celem projektu aUPaEU jest stworzenie metodologii, planów zrównoważonego rozwoju, usług coachingowych oraz koncepcji technologii cyfrowych, które będą składać się na agorę usług akceleracyjnych wspierających rozwój instytucji szkolnictwa wyższego. Za pomocą agory usług akceleracyjnych, instytucje szkolnictwa wyższego, sieci i sojusze uniwersyteckie uzyskają dostęp do zintegrowanych, wspólnych i długoterminowych strategii prowadzenia badań i innowacji (R&I). Projekt opiera się na współpracy pięciu instytucji akademickich z dwóch europejskich sojuszy uniwersyteckich, które powstały w ramach Inicjatywy Uniwersytetów Europejskich, EPiCUR (link: https://www.epicur.education/pl ) i Unite! (link: https://www.unite-university.eu/ ), wspólnie pracujących nad wypracowaniem i wdrożeniem usług akceleracyjnych w kontekście skoordynowanego systemu wsparcia dla instytucji szkolnictwa wyższego (HEI) oraz sieci i sojuszy uniwersytetów. Partnerzy są ekspertami w identyfikowaniu skutecznych podejść do modernizacji strategii prowadzenia badań i innowacji (R&I), które mogą służyć jako rozwiązanie modelowe dla innych europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, sieci i partnerstw. Dzięki agorze usług akceleracyjnych transformacja instytucji szkolnictwa wyższego w obszarze strategii prowadzenia badań i innowacji ma skupić się na sześciu głównych obszarach: potencjale, infrastrukturze i udostępnianiu zasobów; atrakcyjności kariery zawodowej naukowców; współpracy z podmiotami ekosystemu B+R; otwartej nauce; zasięgu społecznym; oraz równości płci. Zgodnie z grecką koncepcją agory, zadaniem projektu jest zbudowanie wspólnej przestrzeni, w której wszystkie zainteresowane strony mogą udostępniać i wykorzystywać usługi akceleracyjne, wnosząc jednocześnie swoją wiedzę i doświadczenie. Celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie agory, która zostanie oceniona przez grupy użytkowników i będzie służyć jako rozwiązanie modelowe dla innych uczelni, sieci lub sojuszy uniwersyteckich do naśladowania.

Wydział Matematyki i Informatyki UAM odpowiada w projekcie aUPaEU za realizację zdań w ramach pakietu WP3, w którym mają zostać wypracowane rozwiązania zapewniające trwałość danych udostępnianych poprzez agorę usług akceleracyjnych oraz pozwalające na efektywne ich przeszukiwanie w celu akceleracji, poprzez tworzenie relacji na poziomie naukowiec-naukowiec, uczelnia-uczelnia oraz sojusz uniwersytetów-sojusz uniwersytetów. Zadanie polega na określeniu postaci źródeł danych, zasilających agorę, z uwzględnieniem różnego ich charakteru (dane ustrukturyzowane, nieustrukturyzowane, semi-strukturalne) oraz na zdefiniowaniu architektury rozwiązania, pozwalającego na wykorzystanie metod inteligentnego wyszukiwania informacji z uwzględnieniem współczesnych metod i technik sztucznej inteligencji. Zadanie wpisuje się w politykę UE wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach różnego rodzaju („Future Intelligence”).