Data wydarzenia:

Przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych - doświadczenia PCSS IChB PAN

Serdecznie zapraszamy na wykład z serii Wykładów Akademii Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Tytuł: Przygotowanie i realizacja projektów badawczo-rozwojowych - doświadczenia PCSS IChB PAN

Data: poniedziałek, 30.01, godz. 15:30-17:00

Miejsce: Aula A

Biogram: Dr inż. Marcin Płóciennik jest kierownikiem Działu Technologii Internetu Rzeczy w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym. Jest on zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe związane z zastosowaniem technologii Internetu Rzeczy w różnych dziedzinach gospodarki, w szczególności w inteligentnym rolnictwie oraz dla inteligentnych miast. Brał on udział w tworzeniu koncepcji przeszło 150 projektów badawczo-rozwojowych, infrastrukturalnych i wdrożeniowych, w tym przeszło 10 koordynowanych. Był zaangażowany w przeszło 40 projektów w dziedzinach między innymi inteligentnego rolnictwa, fizyki plazmy. Od kilkunastu lat zaangażowany jest we wsparcie społeczności fizyków plazmy w wielu flagowych projektach związanych z eksperymentem ITER (synteza termojądrowa). Wspiera naukowców z różnych dziedzin nauki w ramach inicjatywy EOSC.  Od wielu lat zaangażowany jest w inicjatywy ułatwiające współpracę nauki z przemysłem, w szczególności w ramach Hubów Cyfrowych Innowacji (DIH) miedzy innymi w projektach związanych z rozwiązaniami cybet-fizycznymi - DIH4CPS, usługami danych - EUHubs4Data, rozwiązaniami dla przemysłu - MIDIH, chmurami dla nauki - EOSC DIH. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń: AIOTI, IDSA, prowadził też w przyszłości grupy badawcze i standaryzacyjne w ramach Open Grid Forum (RISGE-WG, ARIWG), brał udział w  IOT-EPI. Prowadzi podgrupę rolnictwo w ramach Grupy Robocza ds. Internetu Rzeczy, przy Komitecie Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Jest autorem 60+ publikacji w kilkunastu czasopismach. Był członkiem komitetów programowych kilku konferencji międzynarodowych (na przykład IEEE Coins). Brał on też udział w procesie recenzji czasopism.