prof. UAM dr hab.Bogdan Szydło

profesor Senior

Urodzony 7.09.1956 r. w Komprachcicach koło Opola.
W 1975 roku ukończył VIII Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1975-1979 studiował matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UAM.
Praca magisterska Zagadnienia syntezy harmonicznej dla algebr grupowych, napisana pod kierunkiem prof. Juliana Musielaka. W latach 1979-2023 praca na UAM.
W okresie 1981-1982 15-miesięczna służba wojskowa.
W 1987 r. obronił pracę doktorską Własności oscylacyjne pewnych funkcji arytmetycznych, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Staś. Nagroda MEN za pracę doktorską (1989).
W okresie 1991-1993 przebywał na Uniwersytecie w Tsukubie, Japonia.
W 2009 roku nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie matematyki przez Radę Naukową Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, tytuł rozprawy habilitacyjnej Metody spektralne w addytywnym problemie dzielników i teorii L-funkcji Heckego.
Od 2019 roku profesor UAM.
Zainteresowania naukowe: analityczna teoria liczb, spektralna teoria form automorficznych i jej zastosowania do teorii funkcji typu dzeta Riemanna, geometria, metody numeryczne algebry liniowej.
Autor lub współautor 13 publikacji naukowych, m.in. w czasopismach Mathematische Annalen, Acta Arithmetica, American Mathematical Monthly, Numerical Algorithms.