prof. UAM dr hab.Tomasz Szulc

profesor Senior

Prof. UAM dr hab. Tomasz Szulc pochodzi z Wągrowca. Studia ukończył w Instytucie Matematyki UAM w 1975 pisząc pracę magisterską „O stabilności równań różnicowych”. Promotorem tej pracy, jak i jego pracy doktorskiej był prof. dr hab. Jerzy Albrycht. Stopień naukowy doktora otrzymał w 1982 roku broniąc pracy pt. „Badanie stabilności wybranych typów równań rekurencyjnych”, a stopień naukowy doktora habilitowanego w 1992 roku przedstawiając pracę „Charakterystyki nieosobliwości i własności spektralne macierzy”.

Prof. Tomasz Szulc rozpoczął pracę w 1975 roku w Instytucie Matematyki. Instytut wszedł w 1977 roku w skład Wydziału Matematyki i Fizyki, z którego w 1993 roku wyłonił się Wydział Matematyki i Informatyki UAM. Należy dodać, że prof. Tomasz Szulc wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora lub Dziekana za osiągnięcia naukowe.

W latach 1999-2002 prof. Szulc pełnił funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego WMI, w latach 2005-2008 funkcję Prodziekana ds. studenckich na WMI, natomiast w latach 2006-2016 Kierownika Zakładu Metod Numerycznych również na WMI.

Do chwili obecnej wypromował kilkudziesięciu magistrów oraz 4 doktorów. Jest autorem bądź współautorem blisko 50 publikacji. Obszarem jego zainteresowań naukowych są zastosowania algebry liniowej, teoria macierzy i numeryczna algebra liniowa. Współpracował i nadal współpracuje z wieloma światowej sławy specjalistami ze wspomnianych dziedzin.

Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Open Mathematics De Gruyter, recenzował prace do dziewięciu czasopism.

Prof. Tomasz Szulc wygłosił 4 wykłady plenarne, 3 wykłady na zaproszenie organizatorów konferencji oraz przedstawił referaty na kolejnych 30 konferencjach. Jest jednym z pomysłodawców cyklicznej konferencji poświęconej analizie macierzowej i jej zastosowaniom MATTRIAD i od pierwszej edycji (początkowo w formie workshopu) przewodniczącym jej Komitetu Naukowego.  Konferencje odbywają się co 2 lata, w roku 2021 planowana jest dziewiąta z cyklu, tym razem w Portugalii.

W 2010 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.