Matematyka

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 2 500,00 zł zł / semestr.

Fascynuje Cię królowa nauk? Jesteś umysłem ścisłym? Chcesz studiować matematykę na wiodącej uczelni w Polsce? Wybierz studia na kierunku Matematyka i wykorzystaj potencjał ten dziedziny! Matematyka stanowi ważny element kultury i działalności człowieka, a także rozwija zdolności krytycznego myślenia. Przez 3 lata zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu określonych zagadnień z matematyki. Te studia to  przygoda pełna intelektualnych wyzwań!

Kariera

Jako absolwent studiów na kierunku Matematyka z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w instytucjach finansowych i firmach ubezpieczeniowych, sektorze analizy danych, branży IT, a także w ośrodkach badawczych.

Specjalności

Matematyka finansowa i aktuarialna

Przygotujemy Cię do pracy w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, bankach, korporacjach gospodarczych, instytucjach inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, a także w administracji skarbowej i gospodarczej różnych szczebli.

Statystyka i analiza danych

Na tej specjalności zdobędziesz umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w zakresie analizy i modelowania zjawisk. Przygotujemy Cię do efektywnej pracy w zespole badawczym. Z powodzeniem znajdziesz pracę jako aktuariusz, bankowiec, analityk danych, konsultant, pracownik administracji publicznej i samorządowej, pracownik nadzoru produkcji i wiele innych.

Matematyka teoretyczna

Przygotujemy Cię do samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej i umiejętności jej stosowania zarówno w matematyce jak i innych naukach.

Program studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata matematyki. Program studiów pierwszego stopnia na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, poza przedmiotami wypełniającymi standardy kształcenia na kierunku matematyka, obejmuje szereg przedmiotów specjalizacyjnych z zakresu zastosowań współczesnej matematyki oraz przedmioty informatyczne.

Zapoznaj się z siatką godzin na studia stacjonarne.

Zapoznaj się z siatką godzin na studia niestacjonarne.

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników na świadectwie dojrzałości.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Poznaj listę olimpiad i konkursów.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
 2. Zapisz się na wybrany kierunek
 3. Opłać zapis
 4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
 5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
 6. Złóż wymagane dokumenty
 7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Zapisz się!

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia niestacjonarne (zaoczne) odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
 2. Zapisz się na wybrany kierunek
 3. Opłać zapis
 4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
 5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
 6. Złóż wymagane dokumenty
 7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Opłata za studia

Wysokość opłaty semestralnej wynosi 2 500,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 625,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu wnoszenia opłat, opłatę za studia należy wpłacić w terminie:

 • do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni;
 • do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów  wniesiona opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Studentów. Natomiast data skreślenia z listy studentów to data wydania decyzji administracyjnej. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,