Nauczanie matematyki i informatyki

Tryb studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne.

Z myślą o osobach, które chcą połączyć swoją wiedzę z zakresu matematyki i informatyki z pasją do prowadzenia zajęć dydaktycznych uruchomiliśmy unikatowy kierunek studiów!  Na kierunku  Nauczanie matematyki i informatyki kształcimy przyszłych nauczycieli tych dwóch przedmiotów szkolnych. W trakcie trzech lat studiów zdobędziesz ugruntowaną wiedzę z matematyki i informatyki, niezbędną  do nauczania tych przedmiotów. Wyposażymy Cię w kompetencje zawodowe i osobiste, dzięki którym sprostasz wyzwaniom, przed jakimi staja współczesna edukacja. W czasie studiów będziesz mieć stały dostęp do nowoczesnego sprzętu wysokiej klasy. Wybierz kierunek Nauczanie matematyki i informatyki by edukować kolejne pokolenia!

prof. UAM dr Edyta Juskowiak

Potrzebujemy dziś w szkołach nauczyciela – refleksyjnego praktyka, który potrafi poradzić sobie z problemem, ma do tego wiedzę oraz doświadczenie, a jeżeli jeszcze go nie posiada, na pewno wyposażony jest w umiejętności służące uruchomieniu odpowiednich procedur. Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki jest tak zorganizowany, by przyszły nauczyciel matematyki i informatyki uzyskał wszechstronne kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne i interpersonalne.

Kariera

Jako absolwent tego kierunku będziesz kompleksowo przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej. Zgodnie z właściwym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego po ukończeniu dodatkowo studiów magisterskich otrzymasz uprawnienia do nauczania matematyki i informatyki na wszystkich szczeblach edukacji.

Program studiów

Studia I stopnia  na kierunku nauczanie matematyki i informatyki trwają 3 lata, czyli 6 semestrów. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł zawodowy licencjata.

Zapoznaj się:

Warunkiem odbycia obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych jest spełnienie przez studenta wymagań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w szczególności poddanie się weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonych przestępstw, a w przypadku studentów będących cudzoziemcami albo zamieszkujących w ciągu ostatnich 20 lat w innych państwach niż RP również złożenie dodatkowych oświadczeń, a także informacji z rejestrów karnych innych państw wraz z tłumaczeniami przysięgłymi. Niespełnienie wymagań określonych ww. ustawą uniemożliwi odbycie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych, a w konsekwencji ukończenie studiów.

Stypendium dla olimpijczyków

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

Zapoznaj się ze stawkami stypendium w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników na świadectwie dojrzałości.

Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Poznaj listę olimpiad i konkursów.

Rekrutacja krok po kroku

  1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
  2. Zapisz się na wybrany kierunek
  3. Opłać zapis
  4. Uzupełnij informacje o wynikach z egzaminu maturalnego
  5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
  6. Złóż wymagane dokumenty
  7. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,