Informatyka

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 5000 zł / semestr.

Ekspert w sektorze IT może liczyć na szeroki wybór dobrze płatnych ofert pracy, obejmujących wiele obszarów nauki i biznesu. Jeśli zatem chcesz poszerzyć swoje umiejętności analitycznego myślenia i nie boisz się technologii, to mamy coś dla Ciebie! Przygotowaliśmy 3,5–letnie studia inżynierskie na kierunku informatyka, dzięki którym zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu informatyki i matematyki. W zależności od swoich zainteresowań możesz wybrać jedną z czterech ścieżek tematycznych: Sztuczna inteligencja, Projektowanie algorytmów, Cyberbezpieczeństwo i Programowanie gier komputerowych. Współpracujemy z wieloma firmami z sektora IT, więc na naszych studiach poznasz także praktyczne zastosowania nowoczesnych technologii, co pozwoli Ci się odnaleźć na różnorodnym i ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Podczas studiów I stopnia na kierunku informatyka otrzymasz gruntowne wykształcenie w podstawach matematyki i informatyki oraz poznasz technologie aktualnie wykorzystywane w branży IT. Zdobędziesz solidne podstawy i merytoryczną wiedzę w zakresie języków i paradygmatów programowania, sieci komputerowych, systemów operacyjnych, baz danych, bezpieczeństwa danych i aplikacji, inżynierii oprogramowania, technologii internetowych oraz podstaw sztucznej inteligencji.

Wydział bardzo ściśle współpracuje z wiodącymi firmami z branży IT. We współpracy z firmami prowadzimy laboratoria, warsztaty i wykłady, oferujemy też praktyki i staże. Dzięki temu już na etapie studiów I stopnia będziesz mieć możliwość otrzymania różnorodnej i najbardziej aktualnej wiedzy, dostosowanej do oczekiwań pracodawców na współczesnym rynku pracy.

prof. UAM dr hab. Krzysztof Dyczkowski

Informatyka wkroczyła już we wszystkie sfery życia człowieka. Obecnie i w kolejnych latach zapotrzebowanie na specjalistów w tym obszarze będzie ogromne. Już w obecnym momencie szacuje się, że na rynku pracy brakuje, tylko w Polsce, ok. 150 tys. specjalistów. Takie specjalizacje jak sztuczna inteligencja czy Big Data stanowią podstawę rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Nasi absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, co pokazują wyniki badania losów absolwentów ELA (https://ela.nauka.gov.pl/).

Ścieżka kariery

Dzięki istniejącej przy naszym Wydziale Radzie Pracodawców, już na pierwszym stopniu studiów masz możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów z zaprzyjaźnionych firm IT. Dzięki temu już od początku studiów będziesz mieć szeroki wybór dobrze płatnych ofert współpracy, obejmujących wiele obszarów biznesu i nauki. Studia informatyczne to możliwość rozwoju kariery jako programista/programistka, projektant/projektantka lub analityk/analityczka. W trakcie nauki możesz skoncentrować się na warstwie sprzętowej i infrastrukturze informatycznej, tak by w pracy zawodowej dbać o ich bezpieczeństwo i zarządzanie ich jakością. Po ukończeniu studiów można dalej rozwijać swoje kompetencje i wkroczyć na drogę naukową, pracując w obszarach badawczo-rozwojowych związanych ze sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem, projektowaniem algorytmów lub programowaniem gier komputerowych.

Program studiów

Ze względu na dynamiczny charakter dziedziny, jaką jest informatyka, również program studiów na naszym kierunku zmienia się tak, aby zawsze być na bieżąco z najnowszymi odkryciami i światowymi trendami w tej dziedzinie. Dostosowaliśmy ofertę proponowanych przedmiotów i zakresu przekazywanej wiedzy do standardów światowych. Nasz program jest zgodny z rekomendacjami Association of Computing Machinery (ACM), IEEE Computer Society oraz Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI).

W czasie pierwszego roku studiów program nauczania skupia się na wprowadzeniu kanonicznych przedmiotów matematycznych oraz informatycznych. Istotą informatyki jest gruntowne zrozumienie podstaw matematycznych – w naszym nowym programie pokazujemy praktyczny aspekt zastosowania tej wiedzy w informatyce m.in. poprzez prowadzenie ćwiczeń z przedmiotów matematycznych nie tylko przy tablicy, ale również i w salach komputerowych.

Na piątym semestrze, w zależności od swoich zainteresowań, wybierasz ścieżkę tematyczną, którą będziesz realizować na kolejnych semestrach. Ścieżki te odpowiadają działom informatyki, w których nasi pracownicy prowadzą badania naukowe – dzięki temu będziesz mieć pewność, że przekazywana wiedza jest aktualna, a prowadzący przedmioty są głęboko zaangażowani w ich przygotowanie. Ścieżki tematyczne przygotują Cię również do wyboru specjalności realizowanej na studiach drugiego stopnia. Możesz zdecydować się na karierę w Sztucznej inteligencji, Cyberbezpieczeństwie, Projektowaniu algorytmów i Programowaniu gier komputerowych.

Poza przedmiotami obowiązkowymi, w ramach ścieżek tematycznych będziesz mógł także wybierać spośród licznych przedmiotów fakultatywnych, które pozwolą Ci zdobyć wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie, która szczególnie Cię interesuje. Wszystkie przedmioty fakultatywne, jak również przedmioty humanizujące, są ściśle związane z dziedziną informatyki, a wiele z nich prowadzonych jest przez współpracujące z Wydziałem firmy partnerskie.

Zapoznaj się:

Decyzją Rady Programowej Kierunku Studiów Informatyka (Uchwała nr 1/2022/2023 z dnia 29 września 2022 r.) wszystkie wykłady na 1 roku studiów I stopnia na kierunku informatyka są obowiązkowe.

Poniższa grafika pokazuję sposób podziału przedmiotów na bloki tematyczne, realizowane w kolejnych semestrach studiów. Student, wybierając ścieżkę tematyczną na piątym semestrze, realizuje ją przez trzy semestry.

Ścieżki tematyczne

W trakcie studiów oferujemy 4 ścieżki tematyczne. Ścieżki te odpowiadają prowadzonym na wydziale badaniom oraz specjalnościom oferowanym na studiach II stopnia.

 • Sztuczna inteligencja

  Uczestnik ścieżki tematycznej Sztuczna inteligencja zapozna się z najnowszymi osiągnięciami w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Uzyska niezbędne kompetencje do budowania systemów sztucznej inteligencji z wykorzystaniem najnowszych metod i narzędzi. Zapozna się z podstawowymi algorytmami uczenia maszynowego oraz pozna zasadę działania sieci neuronowych, w tym ideę uczenia głębokiego. Będzie potrafił stosować podstawowe miary jakości przy ewaluacji algorytmów uczenia maszynowego. Zapozna się z metodami przetwarzania informacji nieprecyzyjnych, będzie potrafił projektować systemy wykorzystujące sterowanie rozmyte i systemy regułowe.  Zapozna się z najnowszymi metodami przetwarzania języka naturalnego i tłumaczenia automatycznego, w tym wielkimi modelami językowymi (ang. large language models) wykorzystywanymi przy budowie współczesnych systemów dialogowych. Pozna podstawowe metody przetwarzania obrazów.

 • Cyberbezpieczeństwo

  Uczestnik ścieżki tematycznej Cyberbezpieczeństwo posiada zarówno kompetencje teoretyczne, jak i praktyczne do samodzielnego zabezpieczania systemu informatycznego. Zna podstawowe algorytmy i protokoły kryptograficzne, potrafi implementować struktury algebraiczne wykorzystane do ich budowy odporne na  kryptoanalizę. Ponadto, uczestnik ścieżki posiada umiejętności tworzenia bezpiecznego oprogramowania - w tym na platformach mobilnych - odporne na rozmaite scenariusze ataków. Ma świadomość o bezpiecznych mechanizmach i rozwiązaniach wykorzystywanych we współczesnym obrocie gospodarczym oraz w ekosystemie IoT.

 • Programowanie gier komputerowych

  Uczestnik ścieżki tematycznej Programowanie gier komputerowych posiada kompetencje do samodzielnego tworzenia średniej wielkości gry komputerowej. Będzie posiadał wysokie praktyczne umiejętności w zakresie grafiki komputerowej (zaawansowany kurs OpenGL, Vulkan), modelowania geometrycznego (modelowanie parametryczne, siatkowe i subdivision), animacji komputerowej punktu materialnego i bryły sztywnej, wybranych zaawanasowanych metod renderingu, w tym modelowania i renderingu wybranych obiektów przyrodniczych; ponadto w programie pojawią się dwa kursy prowadzone przez firmy z sektora producentów gier komputerowych (implementacja średniej wielkości gry w gotowym silniku oraz programistyczne aspekty architektury silników gier).

 • Projektowanie algorytmów

  Uczestnik ścieżki tematycznej Projektowanie algorytmów jest wszechstronnie przygotowany do samodzielnego opracowywania algorytmów, testowania ich i ulepszania. Zna najważniejsze algorytmy kombinatoryczne, grafowe, probabilistyczne i rozproszone. Sprawnie stosuje je do rozwiązywania realnych problemów biznesowych, jak na przykład planowanie produkcji czy zagadnienia transportowe. Na przedmiotach specjalistycznych zdobywa unikalne umiejętności identyfikacji problemów obliczeniowych występujących w praktyce, projektowania dla nich wydajnych algorytmów i implementowania tych rozwiązań w efektywny sposób. Ponieważ algorytmy stanowią fundament wszystkich działów informatyki, uczestnik ścieżki tematycznej Projektowanie algorytmów może pracować w różnych obszarach, łatwo przystosowując się do nowych wyzwań dzięki kompetencjom uzyskanym w czasie studiów.

Uwaga: Partnerski kierunek Informatyka kwantowa - ze względu na dodatkowe przedmioty z zakresu fizyki realizowane od pierwszego semestru, jest to osobny kierunek z osobną rekrutacją.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu ogólnych zagadnień informatyki i programowania. Rozumie działanie współczesnych systemów informatycznych oraz posiada wiedzę z zakresu matematycznych podstaw informatyki, programowania, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, inżynierii oprogramowania i technologii chmurowych. Posiada praktyczną wiedzę i umiejętności, niezbędne do pracy w informatycznym zespole projektowym. Jest też zaznajomiony z najnowszymi narzędziami, metodami i technikami realizowanymi w praktyce działalności firm z sektora IT. Posiada zaawansowaną wiedzę w obrębie wybranych wiodących obszarów informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy na samodzielnych stanowiskach jako programista, projektant systemów informatycznych, administrator średniej wielkości systemów informatycznych oraz do kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Stypendium dla olimpijczyków

O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

Zapoznaj się ze stawkami stypendium w roku akademickim 2023/2024

Rekrutacja

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników na świadectwie dojrzałości. Laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów otrzymują maksymalną liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Szczegółowe zasady rekrutacji można znaleźć w Systemie Internetowej Rekrutacji (stacjonarne; niestacjonarne).

Kierunek informatyka w mediach