Informatyka (kwalifikacyjne)

Plan zajęć

Plan studiów podyplomowych. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 trwa od 10 października b.r.Plan zajęć

Cel studiów

Absolwenci studiów będą kompleksowo przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela informatyki, wyróżniając się szeroką wiedzą z zakresu innowacyjnych metod i form pracy dydaktycznej.  Otrzymają kwalifikacje do nauczania informatyki w szkołach podstawowych oraz w ponadpodstawowych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z późn. zm.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych.

Czas i miejsce

Studia trwają 3 semestry, obejmują 360 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. Pierwsze zajęcia odbędą się 19 listopada 2022 r. Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyk, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Opłaty

Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929. Uczestnicy nie wnoszą opłat.

Program studiów

Czas trwania studiów – 3 semestry (495 godzin).

Plan studiów podyplomowych INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

Efekty uczenia

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Warunkiem odbycia obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych jest spełnienie przez studenta wymagań określonych w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, w szczególności poddanie się weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz przedłożenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonych przestępstw, a w przypadku studentów będących cudzoziemcami albo zamieszkujących w ciągu ostatnich 20 lat w innych państwach niż RP również złożenie dodatkowych oświadczeń, a także informacji z rejestrów karnych innych państw wraz z tłumaczeniami przysięgłymi. Niespełnienie wymagań określonych ww. ustawą uniemożliwi odbycie obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych, a w konsekwencji ukończenie studiów.

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Od uczestników oczekuje się:

  • udokumentowania uzyskanych uprawnień do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • zatrudnienia w zawodzie nauczyciela,
  • przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (https://usosirk.amu.edu.pl/),
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania jednego z przedmiotów ścisłych lub przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Kontakt

dr Izabela Bondecka-Krzykowska
Kierownik Studiów
e-mail: izab@amu.edu.pl
tel. 61 829-5449

Hanna Piskorska
Biuro Obsługi Studentów
e-mail: hanna.piskorska@amu.edu.pl
tel. 61 829-5304