Matematyka

Plan zajęć

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 zostanie uruchomiona w lipcu br.

Cel studiów

Studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku Matematyka są studiami kwalifikacyjnymi co oznacza, że ich absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej, jeżeli posiada dyplom studiów pierwszego stopnia oraz do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej jeżeli posiada dyplom drugiego stopnia. W trakcie trwania studiów przygotowujemy do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki na drodze pogłębiania  i poszerzania horyzontów matematycznych studentów realizując przedmioty kierunkowe, doskonalimy i kształtujemy umiejętności związane ze specyfiką dydaktyki przedmiotu, którą utrwalamy na praktycznych zajęciach w szkole.

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów kierunków, w ramach których realizowane były przedmioty matematyczne.

Po spełnieniu wymogów formalnych, na studia rekrutowani są kandydaci, którzy zrealizowali podczas pierwszych studiów co najmniej 90 godzin przedmiotów matematycznych.

Atuty

 • Studia podyplomowe realizowane są na wydziale kategorii A, co oznacza możliwość pracy z kadrą wysoko wyspecjalizowaną, posiadającą kontakty naukowe na całym świecie, nie tylko w zakresie matematyki i informatyki, ale także dydaktyki matematyki.
 • Studia realizowane są na wydziale, który jako jedyny w Polsce posiada kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki, oznacza to, że wydział posiada kadrę i narzędzia do realizacji zadań stawianych przed nauczycielami matematyki oraz informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków i pedagogów.
 • Na WMiI organizowanych jest wiele konkursów i wydarzeń dedykowanych uczniom i nauczycielom.

Czas i miejsce

Studia trwają 3 semestry, obejmują 405 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się zawsze w soboty i w niedziele.
Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyki, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Opłaty

Opłata za kwalifikacyjne studia podyplomowe z Matematyki wynosi 2200 zł za semestr.

Student sam decyduje o sposobie uiszczenia opłaty. Ma do wyboru:

 • wpłatę jednorazową (wpłacenie całej kwoty od razu)
 • system ratalny (rozbicie kwoty na 4 raty)

Informacje o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty można znaleźć logując się na USOSweb, w zakładce „Dla Studentów” pod linkiem „Płatności”.

Program studiów

Czas trwania studiów – 3 semestry (405 godzin).

Program podyplomowych studiów kwalifikacyjnych z Matematyki

Informacje dla słuchacza Studiów Podyplomowych Matematyka odbywającego praktykę z matematyki

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów.

Wymagana wiedza

 • udokumentowane zaliczenie 90 godzin przedmiotów matematycznych
 • udokumentowane zaliczenie przygotowania pedagogicznego

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
 • poświadczenie suplementem lub indeksem zaliczenia 90 godzin przedmiotów matematycznych

Zgłoszenia

Rozpoczęliśmy rekrutację na rok akademicki 2019/2020

Forma składania zgłoszeń:

 • osobiście w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
 • pocztą na adres:
  Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UAM
  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
  61-614 Poznań
 • mailowo na adres: podyplomowe@wmi.amu.edu.pl

Regulaminy

Kontakt

dr Edyta Juskowiak
Kierownik Studiów
e-mail: edyta@amu.edu.pl
tel. 61 829-5457

Maria Gajda
Biuro Obsługi Studentów
e-mail: maria.gajda@amu.edu.pl
tel. 61 829-5301

FAQ

 • Czy przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające?

  Przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające na potrzeby rekrutacji, jednak po przyjęciu na studia należy zgłosić się w Dziekanacie z oryginałami wyżej wspomnianych dokumentów w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

 • Kiedy będą wyniki rekrutacji?

  Nie ma odgórnie ustalonej daty wyników rekrutacji. Decyzje o przyjęciu na studia są wysyłane dopiero kiedy zbierze się grupa pozwalająca na otworzenie kierunku.

 • Czy jest możliwość przepisania przedmiotów?

  Tak. Należy złożyć w Dziekanacie (pokój nr 1) podanie do Dziekana zawierające pisemną zgodę prowadzącego na przepisanie oceny oraz kopię dokumentu potwierdzającego zaliczenie danego przedmiotu. Ostateczną decyzję w sprawie przepisania oceny podejmuje Dziekan.

 • Czy studia kończą się obroną pracy dyplomowej?

  Nie. Na końcową ocenę ze studiów składają się wcześniej uzyskane oceny z egzaminów.