Matematyka

Cel studiów

Absolwent Studiów uzyskuje kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności z matematyki w zakresie niezbędnym do nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej oraz w szkole ponadpodstawowej, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, z późn. zm.

W trakcie trwania studiów przygotowujemy do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki na drodze pogłębiania  i poszerzania horyzontów matematycznych studentów realizując przedmioty kierunkowe, doskonalimy i kształtujemy umiejętności związane ze specyfiką dydaktyki przedmiotu, którą utrwalamy na praktycznych zajęciach w szkole.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Warunkiem przyjęcia na Studia jest udokumentowanie zaliczenia w trakcie odbywania studiów wyższych minimum 90 godzin zajęć dydaktycznych z przedmiotów matematycznych.

Atuty

 • Studia podyplomowe realizowane są na wydziale kategorii A, co oznacza możliwość pracy z kadrą wysoko wyspecjalizowaną, posiadającą kontakty naukowe na całym świecie, nie tylko w zakresie matematyki i informatyki, ale także dydaktyki matematyki.
 • Studia realizowane są na wydziale, który przez wiele lat jako jedyny w Polsce posiadał kierunek Nauczanie Matematyki i Informatyki, oznacza to, że wydział posiada kadrę i narzędzia do realizacji zadań stawianych przed nauczycielami matematyki oraz informatyki.
 • Wydział Matematyki i Informatyki współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków i pedagogów.
 • Na WMiI organizowanych jest wiele konkursów i wydarzeń dedykowanych uczniom i nauczycielom.

Absolwent studiów:

 • zna specyfikę matematyki jako nauki oraz jako przedmiotu nauczania,
 • zna teoretyczne zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz metodyki nauczania matematyki niezbędne do realizacji zadań oraz wyzwań jakie stawia przed nim współczesna szkoła,
 • jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany do planowania, prowadzenia oraz ewaluacji lekcji,
 • zna pojęcia matematyki szkolnej i potrafi przedstawić różne, możliwe na danym etapie edukacji, sposoby ich opracowywania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod oraz form pracy na lekcji,
 • ma wykształconą umiejętność weryfikacji poprawności stosowania metod i narzędzi matematycznych w proponowanych rozwiązaniach problemów teoretycznych i praktycznych,
 • posiada wiedzę o uczniu i środowisku szkolnym, zna i rozumie procesy społecznokulturowe oraz rozwojowe leżące u podłoża kształtowania się osobowości ucznia.

Nabyta przez Absolwenta Studiów wiedza, posiadane kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących działalność w obszarze edukacji, czy wykorzystujących wiedzę matematyczną.

Czas i miejsce

Studia trwają 3 semestry, obejmują 495 godzin zajęć dydaktycznych. Zjazdy odbywają się zawsze w soboty i w niedziele.
Wszystkie przedmioty, z wyjątkiem praktyki, odbywają się na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Opłaty

Opłata za Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Matematyki wynosi 2200 zł za semestr.

Student sam decyduje o sposobie uiszczenia opłaty. Ma do wyboru:

 • wpłatę jednorazową (wpłacenie całej kwoty od razu)
 • system ratalny (rozbicie kwoty na 4 raty)

Informacje o numerze konta, na które należy dokonać wpłaty można znaleźć logując się na USOSweb, w zakładce „Dla Studentów” pod linkiem „Płatności”.

Program studiów

Czas trwania studiów – 3 semestry (495 godzin).

Plan Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych z Matematyki

Efekty uczenia

Rekrutacja

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów.

Wymagana wiedza

 • udokumentowane zaliczenie 90 godzin przedmiotów matematycznych
 • udokumentowane zaliczenie przygotowania pedagogicznego

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
 • poświadczenie suplementem lub indeksem zaliczenia 90 godzin przedmiotów matematycznych

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kierownik studiów.

Od uczestników oczekuje się:

 • udokumentowania uzyskanych uprawnień do nauczania przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • udokumentowania zaliczenia 90 godzin przedmiotów matematycznych w ramach obytych studiów.

Regulaminy:

Kontakt

prof. UAM dr Edyta Juskowiak
Kierownik Studiów
e-mail: edyta@amu.edu.pl
tel. 61 829-5307

Renata Myl
Biuro Obsługi Studentów
e-mail: jonatan@amu.edu.pl
tel. 61 829-5306

FAQ

 • Czy przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające?

  Przesłanie dokumentów mailem jest wystarczające na potrzeby rekrutacji, jednak po przyjęciu na studia należy zgłosić się w Dziekanacie z oryginałami wyżej wspomnianych dokumentów w celu poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.

 • Kiedy będą wyniki rekrutacji?

  Nie ma odgórnie ustalonej daty wyników rekrutacji. Decyzje o przyjęciu na studia są wysyłane dopiero kiedy zbierze się grupa pozwalająca na otworzenie kierunku.

 • Czy jest możliwość przepisania przedmiotów?

  Tak. Należy złożyć w Dziekanacie (pokój nr 1) podanie do Dziekana zawierające pisemną zgodę prowadzącego na przepisanie oceny oraz kopię dokumentu potwierdzającego zaliczenie danego przedmiotu. Ostateczną decyzję w sprawie przepisania oceny podejmuje Dziekan.

 • Czy studia kończą się obroną pracy dyplomowej?

  Nie. Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.