Informatyka (doskonalące)

Plan zajęć

Plan studiów podyplomowych. Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 już w październiku b.r.!Plan zajęć

Cel studiów

Studium ma charakter doskonalący i jego celem jest przygotowanie nauczycieli informatyki do pracy zgodnie z nową podstawą programowa przedmiotu informatyka. Wiedza, umiejętności i kompetencje nauczycieli informatyki oraz kierunki ich zawodowego rozwoju w zakresie informatyki i jej zastosowań, służące kształtowaniu osiągnięć i postaw uczniów w tym zakresie, zostały określone w standardach przygotowania nauczycieli informatyki. Program studium został opracowywany na bazie tych standardów.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są czynnych zawodowo nauczycieli, którzy posiadają uprawnienia do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas i miejsce

Studia trwają  semestry, obejmują 120 godzin zajęć. Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2023 r.

Opłaty

Studia są finansowane z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki – umowa nr MEiN/2022/DKOPP/1929.

Uczestnicy nie wnoszą opłat.

Program studiów

Czas trwania studiów – 2 semestry (120 godzin).

Plan studiów

Efekty uczenia

Warunkiem pomyślnego ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

Rekrutacja

Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (https://usosirk.amu.edu.pl/),
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zaświadczenie o uprawnieniach do nauczania informatyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
  • poświadczenie z miejsca pracy o wykonywaniu zawodu nauczyciela.

Kontakt

dr Izabela Bondecka-Krzykowska
Kierownik Studiów
e-mail: izab@amu.edu.pl
tel. 61 829-5449

Renata Myl
Biuro Obsługi Studentów
e-mail: jonatan@amu.edu.pl
tel. 61 829-5306