Projekty trwające

 • Doktoraty wdrożeniowe

  Program ten skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie. Uczelnie wyższe są wnioskodawcami i zgłaszają do udziału w programie przyszłego doktoranta.

  Głównym założeniem programu jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która usprawni działanie przedsiębiorstwa. Doktorant, pracując pod opieką dwóch opiekunów – naukowego i przemysłowego, ma za zadanie rozwiązać technologiczny problem, z jakim boryka się dana firma. Dzięki takiej konstrukcji absolwent otrzymuje podwójne wynagrodzenie. Jedno – za pracę w przedsiębiorstwie, drugie – w ramach stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
  To jednak nie koniec korzyści. Doświadczenia innych państw pokazują, że doktorzy wdrożeniowi z obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych osiągają dochody wyższe o ok. 10 proc. od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich w tych samych obszarach nauk.

  Wydział Matematyki i Informatyki UAM uczestniczy w tym programie od roku 2018 współpracując m.in. z Allegro, Applica, LIDL Polska, Grupa OLX czy Samsung Electronics. Badania naukowe prowadzone są w zakresie takich obszarów badawczych jak rozpoznawanie mowy, analiza danych, uczenie maszynowe oraz głębokie sieci neuronowe.

 • LEGO® Education Innovation Studio

  Logo LEGO Education Innovation Studio

  LEGO® Education Innovation Studio na naszym Wydziale to przestrzeń, która zapewnia swobodę stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi oraz mierzenia się z rzeczywistymi wyzwaniami w atmosferze współpracy i dobrej zabawy. Nauczyciele i uczniowie doświadczają nowych metod pracy zyskując świeże spojrzenie na edukację. Wszystko po to, by klasy opuszczali innowatorzy zmieniający oblicze jutra.

  LEIS jest miejscem na:

  • seminaria i warsztaty doskonalące dla nauczycieli i studentów,
  • lekcje otwarte prowadzone przez studentów kierunków nauczycielskich,
  • praktyki studenckie,
  • warsztaty dla uczniów,
  • turniej FIRST® LEGO® League,
  • cykliczne spotkania sieci Ambasadora Przyjaznej Edukacji,
  • i wiele, wiele innych…

  Ciągłe i coraz szybsze zmiany na świecie wymagają nowych metod i narzędzi do uczenia się. LEGO® Education to system dla edukacji w celu kształcenia kompetencji kluczowych składający się z narzędzi dydaktycznych opracowanych w myśl zasady „nauka przez działanie” oraz rozbudowanym wsparciem merytorycznym ze szkoleniami i materiałami dla nauczyciela skorelowanymi z Podstawą Programową.

  LEGO® Education Innovation Studio daje uczniom, nauczycielom i studentom inspirujące doświadczenie edukacyjne. Studio innowacji to oddzielne pomieszczenie wyposażone tylko w koncepcje edukacyjne LEGO® Education. W ten sposób nauczyciele otrzymują idealne warunki do nauczania zorientowanego na kompetencje i działania oraz łatwo osiągają treści programowe określone dla danego przedmiotu. Natomiast uczniowie mają okazję poznać ekscytujące, interaktywne środowisko do nauki, wspierające pracę zespołową, komunikację oraz rozwijają kreatywność.

  Studio pełni również funkcję badawczą, eksperci pracujący tutaj starają się rozwinąć teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania metod LEGO® Education w nauczaniu w szkołach, uwzględniając wyzwania z jakimi nauczyciele muszą mierzyć się na co dzień.

 • Nauczyciel - Mistrz - Innowator

  Logo projektu NMI

  Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki, realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, jako jedyny w Polsce od kilku lat przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli zarówno matematyki jak i informatyki. Zmiany treści oraz wymagań w Podstawie Programowej, projekty Standardów Nauczania, projekty Modelowego Programu Kształcenia Nauczycieli, oczekiwania wielu środowisk (dydaktycy, metodycy, nauczyciele, rodzice itp.), a także realna potrzeba zwiększenia roli praktyki w przygotowaniu do zawodu stały się przyczyną podjęcia zmian w organizacji oraz programie kierunku.

  Projekt Nauczyciel – Mistrz – Innowator – innowacyjny program kształcenia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki prowadzony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiujących na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki. Jego celem jest wyposażenie beneficjentów w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W wyniku jego realizacji studenci staną się specjalistami przygotowanymi do wykonywania zawodu nauczyciela i funkcjonowania w tzw. cyklu szkolnym, posiadającymi szeroką wiedzę z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej

  Realizacja projektu trwa od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2023 roku. Przewiduje się, że wsparciem objętych zostaną objęci studenci rozpoczynający kształcenia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki w latach akademickich 2019/20 oraz 2020/21 zarówno na studiach I stopnia, jak i studiach II stopnia.

  Przedsięwzięcie realizowane jest na wielu płaszczyznach poprzez przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, szkoły letniej oraz wizyt studyjnych u podmiotów zajmujących się wspieraniem edukacji.

 • Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

  Przejdź do strony specjalności Cyberbezpieczeństwo Przejdź do strony specjalności Sztuczna Inteligencja

  Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z informatyki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski. W ramach Akademii Nasz Wydział prowadzić będzie edukację na dwóch specjalnościach na kierunku Informatyka (studia stacjonarne II stopnia) – Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo. Pierwsza edycja rozpoczęła się w marcu 2021 r., a kolejna – rozpocznie się rok później.

  Celem głównym projektu AI Tech jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

  Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych.

  Liderem Projektu AI Tech jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami są następujące uczelnie:

  • Politechnika Gdańska
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Wrocławska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet Warszawski

  Więcej informacji o projekcie: http://wmi.amu.edu.pl/strona-glowna/projekty/aitech

 • Matematyka ma MOC

  "Matematyka ma MOC! - popularyzacja nauk matematycznych na WMiI UAM w Poznaniu” to projekt, przyjęty do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 3 lipca 2019 r. przez Ministra w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Numer projektu: SONP/SP/465955/2020.

  Czas realizacji: 2020-2021, ze względu na trwającą epidemię czas realizacji został przedłużony o rok, do 2022.

  Projekt kierowany jest do całego przekroju społeczeństwa zainteresowanego pogłębianiem swojej wiedzy, umiejętności oraz nowych inicjatyw i badań w obszarze nauk matematycznych i pokrewnych. W sposób szczególny adresowany jest do uczniów, studentów i nauczycieli z województwa wielkopolskiego ze względu na lokalizacje miejsca realizacji projektu.

  Przewidywane działania dotyczą organizacji następujących wydarzeń w roku 2020 oraz 2022: Dzień Delty, Festiwal Matematyki, cykl wykładów: "Po indeks z Pitagorasem”, Wielkopolska Liga Matematyczna, Wielkopolska Liga Matematyczna Juniorów. Zaplanowany ich układ spina nie tylko docieranie i prezentacje działań przez cały rok upowszechniając nauki matematyczne w przystępny, zrozumiały przez odbiorcę sposób – ale także pokazuje, że przygotowana oferta uwzględnia wszystkie grupy wiekowe oraz edukacyjne.

  Kierownik projektu: dr Edyta Juskowiak

  Informacje o wydarzeniach prezentowane są na stronie: https://emi.wmi.amu.edu.pl/

 • Lubuska Szkoła Ćwiczeń w Żarach szansą na rozwój nauczycieli, studentów i uczniów.

  Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu wspomagania szkół poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w SP5 w Żarach w województwie lubuskim w sieci z 9 szkołami we współpracy z partnerami w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych obejmujących między innymi:

  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze,
  • umiejętności posługiwania się językami obcymi,
  • kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie,
  • rozwiązywania problemów,
  • umiejętność uczenia się,
  • umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

  Okres realizacji projektu to 02.01.2019 - 31.12.2020. Czas ten został wydłużony ze względu na pandemię.

  Zespół do spraw rozwoju szkoły ćwiczeń:

  • Prof. zw. dr hab. Hanna Gulińska - konsultant szkoły ćwiczeń,
  • Elżbieta Maj - kierownik projektu,
  • Małgorzata Stodulska - lider szkoły ćwiczeń,
  • Dr Edyta Juskowiak - koordynator Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Lidia Bugiera - przedstawiciel ODN Zielona Góra,
  • Grażyna Uhman - przedstawiciel ODN Zielona Góra,
  • Marzena Szafińska - Chadała - przedstawiciel Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze,
  • Nauczyciele szkoły ćwiczeń.

  Dziedziny współpracy nauczycieli to języki obce, matematyka, informatyka i przedmioty przyrodnicze.

  Strona www: http://szkolacwiczen.pl/

 • DiH

Projekty zakończone

 • Cz@s na staż

  Logo projektu Czas na staż

  Projekt Cz@s na staż! Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-S161/17.

  Projekt Cz@s na staż skierowany był do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem było ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych. Program trwał od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Skierowany był do 145 studentówstudiów stacjonarnych I stopnia realizujących w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 ostatnie 4 semestry:

  • 6 semestralnych studiów licencjackich na kierunku Matematyka
  • 7 semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka

  Podczas realizacji 3-miesięcznego stażu zawodowego student zyskiwał:

  • stypendium stażowe (do wysokości 2220 zł/miesiąc),
  • możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania (do wysokości 1200 zł/miesiąc), dojazdu do miejscowości, w której odbywał się staż (do wysokości 100 zł/osobę) i dojazdu do miejsca, w którym odbywał się staż (do wysokości 60 zł/miesiąc) - dla studentów realizujących staż poza miejscem zamieszkania,
  • opłacenie badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia stażysty.

  Strona projektu: https://czasnastaz.wmi.amu.edu.pl/

 • Engineering studies in IT

  Logo projektu ngineering studies in IT

  Engineering studies in IT - internationalised study programme offered by the Faculty of Mathematics and Computer Science at Adam Mickiewicz University in Poznan. Project number: POWR.03.03.00-00-M149/16.

  In the academic year 2017/18 the study programme in English will be supported within the project Engineering studies in IT – internationalised study programme offered by the Faculty of Mathematics and Computer Science at Adam Mickiewicz University in Poznan (ESIT). A group of Polish students as well as 18 foreigners will be admitted to the programme. The foreigners will be provided with:

  • Scholarships which cover board and lodging expenses in Poznan during the whole study programme (7 semesters = 35 months)
  • Additional catch-up course combined with orientation classes before the start of first semester (in September 2017)
  • Extra support of ESIT staff.

  In September 2017 a 2-week summer school will be organised for the ESIT participants and its schedule planned from September 17 till October 1, 2017 will include classes (Polish, English, catch-up courses of mathematics and computer science, AGILE/SCRUM workshops) as well as orientation meeting: Poznan sightseeing tour.

  During the studies ESIT participants will be provided with free training courses developing their skills and competences desirable in the labour market as well as traineeships in leading information technology companies.

  The most important duty of ESIT participants is to complete the study programme within due time!

  For More Information: https://esit.wmi.amu.edu.pl/.

 • ReadyToWork

  Logo projektu ReadyToWork

  ReadyToWork - projekt doskonalenia kompetencji studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UAM. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-K385/16.

  Projekt ReadyToWork był adresowany do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem było wyposażenie beneficjentów w umiejętności, kwalifikacje i kompetencje ułatwiające zaistnienie na rynku pracy i wejście na ścieżkę rozwoju zawodowego.

  Program trwał od 1 listopada 2016 roku do 30 października 2019 roku. Wsparciem objęci zostali studenteki i studenci WMI UAM studiujący stacjonarnie i niestacjonarnie na trzech ostatnich semestrach studiów I i II stopnia, w latach akademickich 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.

  Przedsięwzięcie realizowane było na wielu płaszczyznach poprzez przeprowadzenie szkoleń, warsztatów oraz wizyt studyjnych u pracodawców.

  Strona projektu: https://readytowork.wmi.amu.edu.pl

 • Kierunki zamawiane

  Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  POKL.04.01.02-00-072/09
  w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2009 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
  o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

  oraz

  Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
  1/POKL.04.01.02/2010 
  w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2010 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

  Programem zostali objęci studenci, którzy rozpoczęli  na kierunku matematyka lub na kierunku informatyka na naszym Wydziale studia licencjackie w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub studia magisterskie w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

  Projekt kierunków zamawianych oferował między innymi program stypendialny dla studentów podejmujących kształcenie na tych kierunkach. Na pierwszym rok studiów stypendium przyznawane było w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.

  Kwota stypendium wynosiło 1000 zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Ponad to projekt obejmował uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego na obu kierunkach, w szczególności poprzez opracowanie materiałów wspomagających kształcenie zdalne, cykle zajęć prowadzonych przez specjalistów z sektora biznesu, specjalistyczne kursy oferowane On-Line, czy wparcie dla programu praktyk zawodowych. Zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku studiów.