Cz@s na staż

Logo projektu Czas na staż

Projekt Cz@s na staż! Program wysokiej jakości staży dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Numer umowy: POWR.03.01.00-00-S161/17.

Projekt Cz@s na staż skierowany był do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego celem było ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych. Program trwał od 1 marca 2018 roku do 29 lutego 2020 roku. Skierowany był do 145 studentówstudiów stacjonarnych I stopnia realizujących w latach akademickich 2017/2018 i 2018/2019 ostatnie 4 semestry:

  • 6 semestralnych studiów licencjackich na kierunku Matematyka
  • 7 semestralnych studiów inżynierskich na kierunku Informatyka

Podczas realizacji 3-miesięcznego stażu zawodowego student zyskiwał:

  • stypendium stażowe (do wysokości 2220 zł/miesiąc),
  • możliwość zwrotu kosztów zakwaterowania (do wysokości 1200 zł/miesiąc), dojazdu do miejscowości, w której odbywał się staż (do wysokości 100 zł/osobę) i dojazdu do miejsca, w którym odbywał się staż (do wysokości 60 zł/miesiąc) - dla studentów realizujących staż poza miejscem zamieszkania,
  • opłacenie badań lekarskich niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia stażysty.

Strona projektu: https://czasnastaz.wmi.amu.edu.pl/