Kierunki zamawiane

Zwiększenie liczby absolwentów studiów licencjackich kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
POKL.04.01.02-00-072/09
w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2009 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków
o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

oraz

Zwiększenie liczby absolwentów studiów II stopnia kierunków matematyka i informatyka prowadzonych na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
1/POKL.04.01.02/2010 
w ramach konkursu nr l/POKL/4.1.2/2010 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

Programem zostali objęci studenci, którzy rozpoczęli  na kierunku matematyka lub na kierunku informatyka na naszym Wydziale studia licencjackie w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub studia magisterskie w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014.

Projekt kierunków zamawianych oferował między innymi program stypendialny dla studentów podejmujących kształcenie na tych kierunkach. Na pierwszym rok studiów stypendium przyznawane było w oparciu o oceny ze świadectwa maturalnego, a w latach późniejszych w oparciu o postępy w nauce.

Kwota stypendium wynosiło 1000 zł na miesiąc przez 9 miesięcy w roku. Ponad to projekt obejmował uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego realizowanego na obu kierunkach, w szczególności poprzez opracowanie materiałów wspomagających kształcenie zdalne, cykle zajęć prowadzonych przez specjalistów z sektora biznesu, specjalistyczne kursy oferowane On-Line, czy wparcie dla programu praktyk zawodowych. Zostały zorganizowane zajęcia wyrównawcze z matematyki dla studentów pierwszego roku studiów.