Nauczyciel – Mistrz – Innowator

Logo projektu NMI

Kierunek Nauczanie matematyki i informatyki, realizowany na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, jako jedyny w Polsce od kilku lat przygotowuje do pracy w zawodzie przyszłych nauczycieli zarówno matematyki jak i informatyki. Zmiany treści oraz wymagań w Podstawie Programowej, projekty Standardów Nauczania, projekty Modelowego Programu Kształcenia Nauczycieli, oczekiwania wielu środowisk (dydaktycy, metodycy, nauczyciele, rodzice itp.), a także realna potrzeba zwiększenia roli praktyki w przygotowaniu do zawodu stały się przyczyną podjęcia zmian w organizacji oraz programie kierunku.

Projekt Nauczyciel – Mistrz – Innowator – innowacyjny program kształcenia na kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki prowadzony na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest adresowany do studentek i studentów Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studiujących na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki. Jego celem jest wyposażenie beneficjentów w kompetencje odpowiadające potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. W wyniku jego realizacji studenci staną się specjalistami przygotowanymi do wykonywania zawodu nauczyciela i funkcjonowania w tzw. cyklu szkolnym, posiadającymi szeroką wiedzę z zakresu innowacyjnych metod i form pracy wychowawczo-dydaktycznej

Realizacja projektu trwa od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2023 roku. Przewiduje się, że wsparciem objętych zostaną objęci studenci rozpoczynający kształcenia na kierunku Nauczanie matematyki i informatyki w latach akademickich 2019/20 oraz 2020/21 zarówno na studiach I stopnia, jak i studiach II stopnia.

Przedsięwzięcie realizowane jest na wielu płaszczyznach poprzez przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, szkoły letniej oraz wizyt studyjnych u podmiotów zajmujących się wspieraniem edukacji.

Strona www: https://nmi.wmi.amu.edu.pl/