Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech)

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) to konsorcjum pięciu wiodących polskich uczelni prowadzących kształcenie z informatyki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Warszawski. W ramach Akademii Nasz Wydział prowadzić będzie edukację na dwóch specjalnościach na kierunku Informatyka (studia stacjonarne II stopnia) – Sztuczna Inteligencja oraz Cyberbezpieczeństwo. Pierwsza edycja rozpoczęła się już w marcu 2021 r., a kolejna – rozpocznie się rok później.

Aktualności

Komunikaty

Wykłady AI Tech

Projekt AI Tech

Celem głównym projektu AI Tech jest stworzenie modelu systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. To zagadnienie kluczowe z punktu widzenia nowoczesnej gospodarki oraz różnorodnych zastosowań technologii cyfrowych. AI Tech to kolejny krok w realizacji działań mających na celu wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki.

 • 5 partnerskich uczelni
 • 35 wyjazdów zagranicznych
 • 77 staży krajowych

.

Cel Projektu

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych.

Liderem Projektu AI Tech jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami są następujące uczelnie:

 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski

Cele szczegółowe:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie studiów II stopnia w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;
 2. Realizacja projektów informatycznych;
 3. Rozwój współpracy krajowej w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;
 4. Rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa;

W efekcie realizacji Projektu zostanie wypracowany i przetestowany model systemowego kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój polskiej nauki oraz konkurencyjność gospodarki. Wypracowane rozwiązanie będzie wdrożone na szeroką skalę w latach 2021-27 przez różne ośrodki akademickie, również te mające mniejsze doświadczenie w zakresie dydaktyki w ww. obszarach. Ponadto w efekcie realizacji Projektu grupa studentów zdobędzie zaawansowane umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa.

O projekcie

Na Wydziale Matematyki i Informatyki prowadzone są badania w obszarach związanych z tematyką projektu przez naukowców z 15 zakładów i pracowni. Wiele z tych jednostek współpracuje z uznanymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Wydział od lat posiada kategorię A w ocenie działalności naukowej przyznawanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych MNiSW.

W ramach Akademii AI Tech wykorzystana zostanie infrastruktura wydziałowa oraz potencjał techniczny i merytoryczny Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi (w skrócie Centrum Informatyczne; CI). Jest to jednostka ogólnouczelniana, której celem działania jest planowanie rozwoju i zarządzanie infrastrukturą informatyczną w celu wspierania działań naukowych, dydaktycznych oraz administracyjnych Uczelni.

Dołącz do Akademii, wybierając jedną z naszych specjalności na kierunku Informatyka (studia stacjonarne, II stopnia).

Przejdź do strony specjalności Sztuczna Inteligencja Przejdź do strony specjalności Cyberbezpieczeństwo

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (działanie 3.2: Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, III oś priorytetowa: cyfrowe kompetencje społeczeństwa).

Wartość projektu dla całego konsorcjum to 51 521 859,00 PLN, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 43 602 949,27 PLN.

Program studiów

Studia na kierunku Informatyka AI Tech trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. W programie studiów poza wykładami znajdą się zajęcia praktyczne, w tym unikatowe w Polsce kursy z zakresu sztucznej inteligencji.

Program studiów kierunku Informatyka AI Tech

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się  w lutym. Aby aplikować na nie musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana, bioinformatyka to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Z kolei, jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisz się!

Informacje dla uczestników projektu

Procedura dotycząca wyjazdów zagranicznych na konferencje dla uczestników projektu AI Tech

Aktualności i Komunikaty

Zespół zarządzający

prof. dr hab. Krzysztof Jassem
Kierownik projektu

prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
Koordynator projektu ds. merytorycznych

dr Tomasz Piłka
Kierownik projektu ds. organizacyjnych

Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
61-614 Poznań

tel.: (61) 829-53 17
e-mail: aitech@wmi.amu.edu.pl