Informatyka

Na wydziale Matematyki i Informatyki oferujemy studia II stopnia na kierunku Informatyka, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na studiach stacjonarnych przez najbliższe dwa lata program realizowany jest w ramach projektu AI Tech. Studia niestacjonarne prowadzone są poza tym projektem.

Studia stacjonarne na kierunku Informatyka dają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności realizowanych w ramach Akademii AI Tech. Celem Akademii, która rozpoczyna działalność od marca 2021r., jest wykształcenie elity specjalistów z zakresu Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa. Jako uczestnik Akademii będziesz mógł wziąć udział w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych, w ośrodkach światowych liderów branży Informatycznej. Podczas trzech semestrów studiów udoskonalisz swoje umiejętności z uczenia maszynowego, widzenia komputerowego czy przetwarzania języka naturalnego. Poznasz tajniki zabezpieczenia informacji przed ich wrogim przejęciem. Jako absolwent dziennych studiów magisterskich zostaniesz specjalistą z zakresu cyberbezpieczeństwa lub sztucznej inteligencji.

Możesz również podjąć naukę na studiach niestacjonarnych, gdzie specjalności nie są oferowane.

Tryb studiowania: stacjonarny (AI Tech)
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Koszt: nieodpłatne

Tryb studiowania: niestacjonarny
Czas trwania: 1,5 roku (3 semestry)
Koszt: 5 000,00 zł / semestr
Termin zajęć: zajęcia odbywają się w piątki i soboty

Akademia AI Tech

Celem głównym Akademii jest stworzenie systemowego modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa.Dowiedz się więcej!

Program studiów

Studia na kierunku Informatyka trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów obejmuje wykłady kierunkowe, specjalistyczne i fakultatywne oraz laboratoria komputerowe i warsztaty.

Podczas studiów stacjonarnych można ukończyć specjalność Sztuczna inteligencja lub Cyberbezpieczeństwo. Na studiach niestacjonarnych specjalności nie są oferowane.

Tryb 2021/2022:

Rok akademicki 2021/2022

Zajęcia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 rozpoczną się 28 lutego 2022 r. od spotkań z promotorami oraz od wyboru specjalności.

Rozpoczęcie roku akademickiego 2021/2022 (studia stacjonarne, 1 rok)

Kariera

Po ukończeniu studiów na kierunku Informatyka z powodzeniem znajdziesz pracę w obszarze badawczo-rozwojowym w przedsiębiorstwach, sektorach administracji lub instytucjach naukowych. Przygotujemy Cię także do podjęcia własnej działalności gospodarczej w obszarze nowych technologii. Będziesz mógł zostać  projektantem, analitykiem lub liderem zespołu informatycznego

Specjalności

Sztuczna inteligencja

Śledzisz na bieżąco trendy i nowe rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji? Chcesz dowiedzieć się jak skutecznie wykorzystać potencjał SI w Twojej przyszłej pracy? Szukasz studiów, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę, a przede wszystkim zdobędziesz nowe umiejętności w tworzeniu systemów inteligentnych? Przygotowaliśmy coś dla Ciebie – studia z zakresu Sztucznej inteligencji na UAM!

Zdobędziesz kwalifikacje umożliwiające analizę i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, dzięki czemu bez trudu znajdziesz pracę  w biznesie lub najważniejszych instytucjach państwowych.

Cyberbezpieczeństwo

Interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem danych cyfrowych? Chcesz dowiedzieć się jak tworzyć skuteczne narzędzie zabezpieczające sieci? Wiążesz swoją przyszłość z nowymi technologiami? Przygotowaliśmy studia odpowiadające Twoim zainteresowaniom!

Zostaniesz ekspertem w dziedzinie zagrożeń cyfrowych. Nauczysz się stosowania najnowszych technologii z zakresu wywiadu i kontrwywiadu cyfrowego oraz wojny informacyjnej

Realizowane projekty badawczo-wdrożeniowe

TransFix - system automatycznej translacji i korekty tekstów

System łączy dwie funkcje: tłumaczenia i poprawiania tekstu. Łączy kompetencje, które uznawane są wciąż za typowe dla człowieka (wykrywanie różnego typu błędów językowych, czy stosowanie terminów specjlalistycznych w tłumaczeniu) z kompetencjami automatycznymi (klasyczna korekta błędów ortograficznych, tłumaczenie automatyczne długich tekstów).

BitSearch - system analizy wydźwięku tweetów o kryptowalutach.

Użytkownik może wybrać kryptowalutę i dowiedzieć się, jakie są (były) o niej opinie w tweetach w danym okresie czasu

Rozpoznawanie komend głosowych w grach

Implementacja silnika do szybkiego i dokładnego rozpoznawania komend służących do sterowania grami. Silnik oparty jest o istniejące frameworki do rozpoznawania mowy a jego logika jest zoptymalizowana do komend w grach.

Miejsce na Twój projekt

Zrealizuj w ramach zajęć własny pomysł na projekt badawczo-rozwojowy i zaprezentuj go przed naszymi partnerami!

Rekomendacje giełdowe na bazie treści z mediów społecznościowych

Projekt zakłada zastosowanie uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, w tworzeniu rekomendacji giełdowych na bazie treści z mediów społecznościowych. Praktyczne zastosowanie metod przetwarzania języka naturalnego w ekonomii.

Analiza porównawcza emocji w wypowiedziach

Projekt skierowany do osób na stanowiskach zarządczych oraz programistycznych, realizujący zadania z dziedziny analizy wydźwięku. Eksperyment jest prowadzony na rzeczywistych danych z portalu LinkedIn.

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się w 1 lutego 2022 r. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana lub bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo przystąpisz do egzaminu pisemnego w formie testu kompetencji.

Zagadnienia egzaminacyjne.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisz się!

Studia niestacjonarne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpocznie się w 1 lutego 2022 r. Aby aplikować na studia, musisz być absolwentem studiów inżynierskich. Jeśli ukończyłeś kierunki: informatyka, informatyka i ekonometria, informatyka stosowana lub bioinformatyka, to w procesie rekrutacji brana pod uwagę będzie Twoja ocena na dyplomie. Jeśli ukończyłeś studia inżynierskie na innym kierunku, to dodatkowo weźmiesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej z zakresu kompetencji inżynierskich.

Zagadnienia egzaminacyjne.

Opłata za studia niestacjonarne

Wysokość opłaty semestralnej wynosi 5 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 1 250,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu wnoszenia opłat, opłatę za studia należy wpłacić w terminie:

  • do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni,
  • do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów  wniesiona opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Studentów. Natomiast data skreślenia z listy studentów to data wydania decyzji administracyjnej. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Szczegółowe zasady rekrutacji.

Zapisz się!