Analiza i przetwarzanie danych

Tryb studiowania: stacjonarny i niestacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszt: studia stacjonarne - nieodpłatne; studia niestacjonarne - 6 000,00 zł / semestr.

Każdego dnia wyniki analiz i wizualizacji danych przekładają się na sukcesy zawodowe, biznesowe oraz społeczne. Z myślą o osobach zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy z zakresu analizy i przetwarzania danych uruchomiliśmy 2-letnie studia magisterskie. Jako absolwent kierunku Analiza i przetwarzanie danych zostaniesz pożądanym na rynku pracy specjalistą, wyróżniającym się merytoryczną wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Dzięki nam:

 • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie uczenia maszynowego, statystyki oraz narzędzi informatycznych potrzebnych w codziennej pracy z wieloma rodzajami danych.
 • Dowiesz się jak przygotować dane do analizy, dobrać odpowiednie jej metody oraz wykonać potrzebne obliczenia korzystając ze specjalistycznego oprogramowania.
 • Nauczysz się wizualizować i raportować wyniki analiz w sposób zrozumiały zarówno dla specjalistów, jak i laików.
 • Przyswoisz metody i algorytmy uczenia maszynowego, statystyki i informatyki.

Na tym jednak nie koniec! Zdobędziesz cenne umiejętności obsługi szeroko stosowanych narzędzi informatycznych, takich jak Python, R, SQL i Tableau. Ich biegła znajomość zapewni Ci większą wydajność pracy. Swoją wiedzę i umiejętności przećwiczysz na wielu praktycznych przykładach lub projektach.

prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki

Umiejętność analizy danych we współczesnym świecie jest nie tylko potrzebą każdego człowieka, ale też bardzo pożądanym „towarem” na rynku pracy. Dlatego oferujemy studia, w ramach których dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem zdobytym przez lata pracy na uczelniach i w przemyśle.  Nasze studia kształcą specjalistów w zakresie pozyskiwania oraz analizy danych. Dają wiedzę i kompetencje umożliwiające karierę eksperta zaawansowanych analiz danych nie tylko w przemyśle, ale również w administracji publicznej oraz centrach badawczych wyspecjalizowanych w metodach analizy danych. 

Kariera

Z powodzeniem znajdziesz zatrudnienie w firmach specjalizujących się w analizie danych, w szczególności Big Data. Twoje umiejętności będą pożądane w sektorach: bankowym, ubezpieczeniowym i usługowym. Przygotujemy Cię do udziału w programie doktorat wdrożeniowy, na którym połączysz pracę zawodową z badaniami naukowymi. Szerokie spektrum omawianych metod, algorytmów i zagadnień praktycznych dostarczy Ci kompetencji potrzebnych do rozwiązywania wielu problemów w zakresie analizy danych.  Wykorzystaj potencjał analizy i przetwarzania danych w swojej przyszłej pracy!

Program studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku analiza i przetwarzanie danych trwają 2 lata, czyli 4 semestry. Po ich ukończeniu uzyskasz tytuł zawodowy magistra. Pierwszy semestr przeznaczony jest na studiowanie podstaw matematyki, informatyki i programowania. Jednak już od drugiego semestru do końca studiów realizowane są przedmioty specjalistyczne. Dotyczą one między innymi uczenia maszynowego, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, baz danych, systemów informatycznych oraz gromadzenia i eksploracji danych. W drugim semestrze zaczyna się trzysemestralne seminarium magisterskie, a na ostatnich dwóch semestrach realizowany jest jeszcze projekt magisterski. W ramach tych przedmiotów przygotowuje się pracę magisterską pod kierunkiem wybranego pracownika Wydziału. W semestrach trzecim i czwartym oferowane są przedmioty do wyboru, których szerokie spektrum pozwoli każdemu znaleźć zajęcia odpowiednie dla siebie.

Zapoznaj się:

Plan studiów od roku akademickiego 2023/2024

Plan studiów od roku akademickiego 2021/2022

Plan studiów do roku akademickiego 2020/2021

Rekrutacja

Studia stacjonarne

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, a także wyników z rozmowy kwalifikacyjnej, projektu i listu motywacyjnego.

Szczegółowe zasady rekrutacji

Rekrutacja krok po kroku

 1. Utwórz konto w Systemie Internetowej Rekrutacji
 2. Zapisz się na wybrany kierunek
 3. Opłać zapis
 4. Uzupełnij informacje o dyplomie
 5. Wypełnij ankietę i załącz zdjęcie
 6. Złóż wymagane dokumenty
 7. Przystąp do rozmowy kwalifikacyjnej
 8. Sprawdź wyniki postępowania kwalifikacyjnego

Zapisz się!

Studia niestacjonarne

Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak na studiach stacjonarnych. Szczegółowe zasady rekrutacji.

Opłata za studia

Wysokość opłaty semestralnej wynosi 6 000,00 zł (opłata może być wnoszona w 4 ratach po 1 500,00 zł).

Zgodnie z Uchwałą Senatu UAM Nr 66/2012/2013 z dnia 27 maja 2013 r., opłata za studia niestacjonarne (zaoczne i podyplomowe) może być wniesiona w postaci opłaty semestralnej lub w postaci czterech równych rat miesięcznych. W zależności od wybranego sposobu wnoszenia opłat, opłatę za studia należy wpłacić w terminie:

 • do 15 października w postaci opłaty semestralnej za semestr zimowy; do 15 lutego w postaci opłaty semestralnej za semestr letni,
 • do 15 dnia danego miesiąca, od października do stycznia w przypadku semestru zimowego i od lutego do maja za semestr letni, w postaci raty miesięcznej.

W przypadku rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów  wniesiona opłata ulega proporcjonalnemu potrąceniu o 1/4 za każdy rozpoczęty miesiąc nauki. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę złożenia pisemnego zawiadomienia w Biurze Obsługi Studentów. Natomiast data skreślenia z listy studentów to data wydania decyzji administracyjnej. W przypadku rezygnacji z przyczyn niezależnych od uczelni i ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, student (słuchacz) ponosi koszt opłaty manipulacyjnej w wysokości ustalonej semestralnie zarządzeniem rektora.

Zapisz się!

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas na adres rekrutacja@wmi.amu.edu.pl,