Proponowana tematyka projektu badawczo-rozwojowego

Na studiach II stopnia na kierunku Informatyka studenci uczestniczą w projektach zespołowych, realizowanych w ramach dwusemestralnego przedmiotu „Projekt badawczo-rozwojowy”. Celem projektów jest włączenie studentów w badania prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Matematyki i Informatyki UAM oraz umożliwienie im praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas procesu kształcenia.

W ramach oferty kierunkowej student może uczestniczyć w projektach z dziedziny cyberbezpieczeństwa, projektowania algorytmów oraz sztucznej inteligencji, w zależności od wyboru promotora i/lub opiekuna projektu. Wybór promotora determinuje przypisanie studenta do danej specjalności, stanowiącej obszar badawczy promotora.

Podczas prac nad projektami badawczo-rozwojowymi zakłada się, iż problemy napotkane i rozwiązane przez studenta w trakcie prowadzonych badań zostaną przez niego opisane w pracy magisterskiej. Praca magisterska może mieć formę indywidualną lub zespołową i jest ściśle powiązana z tematyką projektu badawczo-rozwojowego. Co do zasady prowadzący projekt badawczo-rozwojowy jest równocześnie promotorem studenta, choć w uzasadnionych przypadkach opiekunem projektu może być inny pracownik dydaktyczny. Prace magisterskie prowadzone w tej formule cechują się wysoką jakością i wartością naukową. Możliwe jest również przygotowanie projektu badawczo-rozwojowego we współpracy i na zlecenie firmy zewnętrznej.

Podczas rekrutacji kandydaci na studia są zobowiązani do przygotowania jednostronicowego dokumentu przedstawiającego projekt pracy magisterskiej bądź zarys tematyki badawczej, którą zainteresowany jest kandydat. Po przyjęciu na studia dokument będzie podstawą do przypisania studenta do specjalności, wybrania promotora oraz tematyki pracy magisterskiej, jak również opiekuna oraz tematu projektu badawczo-rozwojowego.

Poniżej zamieszczono opisy obszarów badawczych potencjalnych promotorów/opiekunów projektu oraz tematy projektów badawczo-rozwojowych (oferowanych również przez interesariuszy zewnętrznych), w których kandydaci będą mogli podjąć współpracę z promotorem/opiekunem w ramach realizacji studiów.

Lista ta nie jest wyczerpująca – współpracę kandydat może podjąć również z innymi pracownikami Wydziału. Profile badawcze pracowników poszczególnych specjalności są dostępne na stronach specjalności studiów II stopnia kierunku Informatyka: