Przygotowanie do rekrutacji

Podczas rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka, oprócz oceny na dyplomie komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem, list motywacyjny i projekt pracy magisterskiej. Osoby, które nie ukończyły kierunku Informatyka na studiach I stopnia są zobowiązane do odbycia egzaminu kwalifikacyjnego.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje zainteresowania kandydata w obszarze informatyki, motywacje do dalszego rozwoju, dotychczasowe dokonania, sukcesy oraz zrealizowane projekty. Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje nieprzyjęciem na studia. W celu przygotowania się do rozmowy zapoznaj się ze stronami specjalności w celu określenia planowanej ścieżki rozwoju na wydziale Matematyki i Informatyki. Zwróć uwagę na badania prowadzone przez pracowników, oferowane projekty badawczo-rozwojowe oraz przedmioty do wyboru. Pamiętaj, iż rekrutacja odbywa się na kierunek Informatyka, a przypisanie do specjalności zależy od wyboru promotora. Wybór promotora odbędzie się w pierwszym tygodniu zajęć. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja będzie pytać o preferowaną tematykę badawczą w odniesieniu do badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki.

Poznaj tematykę badawczą promotorów prac magisterskich na wszystkich specjalnościach:

Projekt i list motywacyjny

Projekt to jednostronicowy dokument przedstawiający projekt pracy magisterskiej, mogący mieć postać ramowego konspektu albo opisu tematyki i obszarów badawczych w informatyce, które po przyjęciu na studia będą podstawą do wybrania tematu pracy i opiekuna pracy. Niezłożenie projektu pracy magisterskiej skutkuje nieprzyjęciem na studia.

List motywacyjny to jednostronicowy dokument uzasadniający wybór kierunku i preferencji co do oferowanych specjalności, wskazujący osiągnięcia i doświadczenia zawodowe, akademickie, osobiste itp. oraz poświadczające je dokumenty.

Tematy badawcze oferowane przez promotorów 2023/2024

Warsztat pisania projektów prac magisterskich i listów motywacyjnych (wtorek, 23.01.2024, godz. 14:30)

Egzamin 

Egzamin pisemny dotyczy jedynie absolwentów studiów inżynierskich pierwszego stopnia, którzy ukończyli inny kierunek niż informatyka. Egzamin trwa 30 minut, odbywa się w sali komputerowej i ma postać testową.

Zagadnienia egzaminacyjne