Obecnie Wydział zatrudnia ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 24 osoby z tytułem profesora, 14 osób na stanowisku profesora UAM i 9 doktorów habilitowanych na stanowisku adiunkta. Poza kadrą naukową na Wydziale zatrudnionych jest blisko 30-stu pracowników administracyjnych.Na WMiI redagowane są 4 czasopisma: Random Structures and Algorithms, Acta Arithmetica, Commentationes Mathematicae oraz Functiones et Approximatio, a także seria wydawnicza  Advanced Topics in Mathematics.
  • 130pracowników naukowych i administracji
  • 13zakładów i pracowni
  • 4czasopisma
1919

Historia naszego Wydziału sięga roku 1919, kiedy to powstał Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Poznańskim. Utworzono na nim sekcję nauk matematyczno-przyrodniczych, z dwoma katedrami matematyki, która na przełomie 1924 i 1925 r. została przekształcona w Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.

1919 - 1939

W dwudziestoleciu międzywojennym naukę w ciągu roku akademickiego podejmowało średnio 160 studentów. Każdego roku około 20 osób uzyskiwało dyplom. W tym czasie działalność naukową i dydaktyczną prowadzili matematycy, którzy do Poznania przybyli z innych ośrodków krajowych: Zdzisław Krygowski, Franciszek Włodarski, Kazimierz Abramowicz, Władysław Ślebodziński, Mieczysław Biernacki, Jan Mikusiński, Zygmunt Butlewski.

1937

W roku 1937 przybył ze Lwowa Władysław Orlicz. Zainteresowania naukowe tych badaczy skupiały się głównie wokół: algebry klasycznej, geometrii różniczkowej, teorii form różniczkowych i grup Liego funkcji analitycznych, analizy funkcjonalnej, teorii funkcji rzeczywistych, szeregów Fouriera i szeregów ortogonalnych. 

1945

II wojna światowa rozproszyła kadrę profesorską Uniwersytetu Poznańskiego. W 1945 r. do Poznania powrócił Władysław Orlicz, który rozpoczął na nowo organizację ośrodka matematycznego. Został on kierownikiem Katedry Matematyki.

1961/1962

Katedra Matematyki na przełomie 1961 i 1962 roku została podzielona na dwie katedry. Kierownikiem drugiej został Andrzej Alexiewicz uczeń Władysława Orlicza z czasów wojny. Jednostki te wchodziły w skład Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na początku lat 50-tych XX w. w Katedrze Matematyki pracowało 2 profesorów, 1 docent, 8 adiunktów i asystentów, a już dwie dekady później jednostka powiększyła się o 4 docentów oraz 23 adiunktów i asystentów. 

1970

Katedra Matematyki stała się fundamentem powstałego w 1970 r. Instytutu Matematyki. Pierwszym dyrektorem Instytutu był Andrzej Alexiewicz, który pełnił tę funkcję do roku 1987. Jednostka obejmowała 8 zakładów: Algebry i Teorii Liczb, Analizy Matematycznej, Geometrii i Topologii, Logiki Matematycznej, Matematyki Ogólnej, Metod Numerycznych, Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej, Teorii Funkcji Rzeczywistych. 

1978

Po zmianach w strukturze Uniwersytetu w 1978 r. Instytut Matematyki wchodził w skład Wydziału Matematyki i Fizyki. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli: Mirosław Krzyśko (1987-1991) i Julian Musielak (1991-1993). 

od 1993

W roku 1993 z dotychczasowego Wydziału Matematyki i Fizyki powstały dwa: Wydział Matematyki i Informatyki i Wydział Fizyki. Pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki został Michał Karoński (1993-1999). Jego następcą przez dwie kolejne kadencje (1999-2005) był Zbigniew Palka a następnie, także przez dwie kadencje (2005-2012) Marek Nawrocki. Następnie od roku 2012 funkcję dziekana pełnił przez dwie kadencje Jerzy Kaczorowski. Od roku 2020 funkcję dziekana pełni Krzysztof Dyczkowski.

2013

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r., na podstawie przeprowadzonej ewaluacji, przyznał naszemu Wydziałowi kategorię A. Posiadamy uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk matematycznych zarówno w dyscyplinie matematyka, jak i informatyka. 

Obecnie

Obecnie badania naukowe są rozwijane w ponad 13-tu jednostkach Wydziału - zakładach naukowych i pracowniach naukowych, wspieranych przez Zespół Dydaktyczny.